الزامات نصب کپسول آتش نشانی خودرو استاندارد ملی ۹۱۹۰

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره الزامات نصب کپسول آتش نشانی خودرو استاندارد ملی ۹۱۹۰ توضیح خواهیم داد.

 

الزامات نصب کپسول آتش نشانی خودرو

 

نوع و مشخصات کپسول آتش نشانی مورد استفاده در خودروها

در خودروها باید از کپسول های آتش نشانی چند منظوره از نوع پودر خشک شیمیایی نوع۳ (ABC)
استفاده شود.الـزامات مربوط به این کپسول های آتش نشانی باید مطابق استاندارد ملی ایران شمـاره۸۶۹ :سال ۱۳۶۹ و الزامات مذکور در بند ۴-۴ این استاندارد باشد.

وزن و تعداد کپسول آتش نشانی مورد استفاده در خودروها

الزامات مربوط به وزن و تعداد کپسول آتش نشانی مورد استفاده در خودروها به شرح زیر می باشد:
گروه خودروهایM1 :
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۱ کیلوگرم
گروه خودروهای M2 :
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۵/۲ کیلوگرم
گروه خودروهایM3 :
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۵/۲ کیلوگرم
خودروهای ویژه حمل بار(گروه N )با وزن ناخالص از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلوگرم:
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۵/۲ کیلوگرم
خودروهای ویژه حمل بار(گروه N ) با وزن ناخالص باالاتر از ۵۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ کیلوگرم:
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۵ کیلوگرم
خودروهای ویژه حمل بار(گروه N) با وزن ناخالص بالاتر از ۱۴۰۰۰ کیلوگرم:
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۱۰ کیلوگرم یا کپسول هایی با وزن معادل؛بطوریکه دست
کم وزن یکی از کپسول ها حداقل ۵ کیلوگرم باشد.
خودروهای ویژه حمل بار(گروه N) که برای حمل سیالات قابل احتراق یا انفجار مورد استفاده قرار می گیرند:
یک عدد کپسول آتش نشانی، به وزن حداقل ۱۴ کیلوگرم یا کپسول هایی با وزن معادل؛بطوریکه دست کم وزن یکی از کپسول ها حداقل ۵ کیلوگرم باشد.
یادآوری ـ منظور از وزن کپسول آتش نشانی، در بندهای فوق وزن خالص پودر داخل کپسول می باشد.

 

نحوه نصب کپسول آتش نشانی در خودروها

 

خودروهای ویژه حمل مسافر(گروهM)

کپسول آتش نشانی باید در داخل خودرو توسط پایه های مخصوص بطور محکم نصب شود.
پایه های نصب باید از جنسی ساخته شده باشند که باعث ایجاد خوردگی نشده و در مقابل این آسیب نیز مقاوم باشد.
نصب کپسول آتش نشانی باید بگونه ای باشد که:
الف- در زمان وقوع آتش سوزی، راننده یا هر سرنشین دیگری بتواند به آسانی به آن دسترسی پیدا نموده و در مدت حداکثر ۱۰ ثانیه آن را از پایه نگهدارنده جدا کند.
ب- با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۷۲ :سال ۱۳۸۲مغایرت بوجود نیاورد.
پ- کپسول آتش نشانی، بر عملکرد خودرو به لحاظ ایمنی، هیچ گونه تاثیر منفی ولو احتمالی نداشته باشد.
ت-در هیچ شرایطی کپسول آتش نشانی نصب شده خطری برای سرنشینان خودرو ازجمله برخورد سر آنها با کپسول یا ملحقات آن ایجاد نکند.
ث- کپسول آتش نشانی در برابر شرایط آب و هوائی(باران،نور آفتاب،رطوبت و غیره) که بر مشخصات ایمنی و عملکردی آن مؤثر می باشد محافظت شده باشد.
ج- در صورتیکه نیروی ایستایی معادل پنج برابر وزن ناخالص کپسول آتش نشانی به قسمت فوقانی آن اعمال شود، ملحقات نصب کپسول باید حداقل به مدت پنج دقیقه این نیرو را تحمل نمایند.

خودروهای ویژه حمل بار(گروهN)

کپسول آتش نشانی باید بر روی خودرو توسط پایه های مخصوص بطور محکم نصب شود.
پایه های نصب باید از جنسی ساخته شده باشند که باعث ایجاد خوردگی نشده و در مقابل این آسیب نیز مقاوم باشد.
نصب کپسول آتش نشانی باید بگونه ای باشد که:
الف- در زمان وقوع آتش سوزی، راننده یا هر سرنشین دیگری بتواند به آسانی به آن دسترسی پیدا کند.
ب- با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۷۲ :سال ۱۳۸۲و استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۴ :سال ۱۳۸۲مغایرت بوجود نیاورد.
پ- کپسول آتش نشانی، بر عملکرد خودرو به لحاظ ایمنی، هیچ گونه تاثیر منفی ولو احتمالی نداشته باشد.
ت-در هیچ شرایطی کپسول آتش نشانی نصب شده خطری برای سرنشینان خودرو ازجمله برخورد سر آنها با کپسول یا ملحقات آن ایجاد نکند.

ث- کپسول آتش نشانی در برابر شرایط آب و هوائی(باران،نور آفتاب،رطوبت و غیره) که بر مشخصات ایمنی و عملکردی آن مؤثر می باشد محافظت شده باشد.
ج-در صورتیکه نیروی ایستایی معادل پنج برابر وزن ناخالص کپسول آتش نشانی، به قسمت فوقانی آن اعمال شود،ملحقات نصب کپسول باید حداقل به مدت پنج دقیقه این نیرو را تحمل نمایند.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع خاموش‌ کننده‌‌ آتش نشانی

برای خرید کپسول های آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: