اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺼﺐ اﺟﺰای ﺳﻴﺴﺘﻢ لوله کشی گاز

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره الزامات نصب اجزای سیستم لوله کشی گاز توضیح خواهیم داد.

 

لوله ﻛﺸﻲ راﺑﻂ (ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ رﮔﻮﻻﺗﻮر و ﻛﻨﺘﻮر)

 

اﻟﻒ) اﺑﺘﺪای ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ راﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ به اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﻚ ﺑﺎﺷﺪ.

 1. ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺘﻌﻼم گردد.
 2. اندازه های لوله ﻛﺸﻲ راﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ گردد.

ب) ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ راﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را داﺷﺘﻪ، روی ﻛﺎر اﺟﺮا ﺷﺪه و در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

پ)ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ راﺑﻂ در ﺧﺎرج از ﻣﻠﻚ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻧﺎاﻣﻦ و در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﻗﺮار گیرد.

 1. بست علمک
 2. لوله غلاف
 3. لاستیک عایق
 4. لوله گاز شهری
 5. شیر قفلی
 6. تیپل
 7. رگلاتور
 8. مغزی
 9. مهره و ماسوره
 10. لوله جانشین کنتور
 11. بوشن
 12. شیر اصلی
 13. لوله گاز ساختمان

لوله کشی گاز

ت) در اﺑﺘﺪای ﻟﻮﻟﻪ رابط اﻧﺸﻌﺎب هایی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ متقاضی را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺪ(بعد از رگلاتور)، ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک اﻟﺰاﻣﻲ است.

 

ﻛﻠﻜﺘﻮر

 

 1. ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻪ شود.
 2. اﺧﺬ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت به ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻟﻮﻟﺔ ﻛﻠﻜﺘﻮر ﻣﻤﻨﻮع است.
 3. ﻗﻄﺮ ﻛﻠﻜﺘﻮر ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﺔ اﺻﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ باشد.

 

ﻛﻨﺘﻮر

 

الف) ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻠﻚ ﻣﺸﺘﺮک و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ به درب ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ب) ﻛﻨﺘﻮر را ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای داﻳﻤﻲ، ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ رامی ﺗﻮان در ﭘﺎﮔﺮد پله ها ﻧﺼﺐ نمود.

پ) روی اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﺧﺬﺷﺪه از ﻛﻠﻜﺘﻮر، ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻜﻦ در ﻛﻠﻜﺘﻮر و در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ به راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ باشد.

ت) ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری نصب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ث) ﻛﻨﺘﻮر ﻧﺒﺎﻳﺪ درﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز و ﺗﺸﺪﻳﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزی دارد، ﻧﺼﺐ گردد.

ج) ﺑﻪ ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎن و وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﻛﻪ به راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و دﺳﺘﺮﺳﻲ  برای ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ.

چ) ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻛﻨﺘﻮر ازﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺑﺮق که روی ﻛﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ سانتی ﻣﺘﺮ و از ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺮق ۵۰ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ.

ح ) ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻛﻨﺘﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺷﺘﻌﺎل از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻮره و آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

خ ) ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ تامین ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺘﻮر می ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد.

د )ارﺗﻔﺎع ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﺘﻮر ﺗﺎ ﻛﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ۱۸۰ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ ۲۲۰ سانتی متر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ می ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺷﻴﺮﻫﺎ

 

 1. ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در لوله کشی گاز به ﻛﺎرمی روﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﻜﻲ باشد.
 2. ﻗﻄﺮ ﺷﻴﺮﻫﺎی فرعی ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﺔ ﮔﺎز ورودی ﻫﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻳﻜﺴﺎن باشد.
 3. اﮔﺮﻣﻠﻜﻲ دارای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن به ﻏﻴﺮ از ﺷﻴﺮقطع ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﻄﻊ کننده داشته باشد.
 4. ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻲ : ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﺘﻮر و در ارﺗﻔﺎع ۱۸۰ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮی از ﻛﻒ زمین ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
 5. ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻓﺮﻋﻲ :
 1. ﺷﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ: در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دارای ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﺔ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺮ واﺣﺪ ﻛﻪ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺸﻌﺐ می گردد، در محل یا ارتفاع مناسبی که در معرض صدمات فیزیکی نباشد ولی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ (در ﺣﺪود ۱۸۰ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
 2. ﺷﻴﺮ ﻓﺮﻋﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت راﻳﺰری (ﺑﺎﻻروﻧﺪه) : ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪای اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
 3. ﺷﻴﺮ ﻣﺼﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز : در اﻧﺘﻬﺎی اﻧﺸﻌﺎب لوله کشی گاز ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﺼﺐ ﺷﻮد . ﻗﻄﺮ ﺷﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺎ ۵۰ میلی متر ( ۲ اینچ ) ﻫﻢ اﻧﺪازه اﻧﺸﻌﺎب و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن می ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮا شود.
 
اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ ﻣﺼﺮف دﺳﺘﮕﺎه های ﮔﺎزﺳﻮز

 

 1. ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﺼﺐ شیر ﻣﺼﺮف از زﻣﻴﻦ و از دﺳﺘﮕﺎه های ﮔﺎزﺳﻮز باید ﻣﻄﺎﺑﻖ با جدول پایین باشد.
 2. ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﺔ ﺷﻴﺮ ﺗﻤﺎم دستگاه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻘﻲ، ﻣﻮازی دﻳﻮار و در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ ﺷﻴﺮﻫﺎی روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺼﺐ گردند.
 3. ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺷﻴﺮ ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﻘﻒ ۸۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و از کف ۱۷۰ سانتی متر ﻛﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ لوله کشی گاز

 

ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﭘﺸﺖ درﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه های ﮔﺎزﺳﻮز واﻗﻊ شود.

 

ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢ لوله کشی گاز ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎﻧﮕﻲ

 

اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ لوله کشی گاز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع و اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ ﻣﺼﺮف دﺳﺘﮕﺎه گازسوز

لوله کشی گاز

حداکثر ظرفیت لوله های فولادی به متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۱۷۶ میلی متر ستون آب و افت فشار ۱۲/۷ میلی متر ستون آب و چگالی ۰/۶۵

ﺟﺪول ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺮای چگالی های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ

 ﺟﺪول ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺼﺮف ﺗﻌﺪادی از دستگاه های ﮔﺎزﺳﻮز

 1. ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮ، ﺟﻜﻮزی و …..ﺑﺮاﺳﺎس دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد.
 2. ﻣﺼﺮف وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ در ﺟﺪول ذﻛﺮنشده اﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
 3. ﻣﺼﺮف ﮔﺎز مشعل ﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰی ﺑـﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ۱۰۰ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻳـﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺮارﺗـﻲ، ﻣﻨﻈﻮر ۱/۵ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮدد . در ﻧﻘﺎط ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺴﻴـﺮ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗـﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ شود.

 

منبع: مقررات ملی ساختمان ایران ( مبحث هفدهم) سال ۱۳۸۹


مطالب مشابه: