بازرسی تست و نگهداری سیستم اعلام حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره بازرسی تست و نگهداری سیستم اعلام حریق توضیح خواهیم داد.

 

کلیات

 

 • عملیات بازرسی و تست تمامی سیستم های اعلام حریق در زمان راه اندازی اولیه و مجدد و همچنین دوره بهره برداری طبق این فصل (۱۱) الزامی می باشد.
 • فعالیت های دوره بهره برداری به منظور اطمینان از آماده به کار بودن سیستم اعلام حریق انجام و شامل سه فعالیت زیر می باشد:
 1. بازرسی
 2. تست
 3. تعمیرات
 • مالک یا مالکین، بهره بردار، هئیت مدیره یا سازمان بهره بردار ساختمان ملزم به همکاری، هماهنگی و پیگیری انجام فعالیت های بازرسی، تست و تعمیرات سیستم اعلام حریق می باشد.
 • ضروری است عملیات بازرسی، تست و تعمیرات سیستم توسط پرسنل با تجربه و آموزش دیده و دارای تائیدکتبی از نمایندگی برند سیستم اعلام حریق نصب شده در ساختمان ودقیقا طبق چک لیست انجام گیرد.
 • به منظور جلوگیری از واکنش غیر ضروری از سوی ساکنین ساختمان، الزامی است کلیه ساکنین قبل از تست از زمان تست آگاهی یابند.
 • همراه بودن پلان سیستم اعلام حریق ساختمان، دیاگرام تک خطی، جدول علت و معلول و نرم افزار و نسخه برنامه سیستم در صورت وجود در زمان انجام بازرسی ، تست و تعمیرات الزامی میباشد.
 • تست سیستم های اعلام حریق متصل به سیستم اطفا حریق اتوماتیک باید بعد از حصول اطمینان از عدم تخلیه سیستم اطفای حریق به روشهایی نظیر جدا سازی سلنوید فرمان از شیرهای فرمان،بستن شیرهای اصلی و روشهای دیگر انجام و پس از پایان تست تمامی آنها به حالت اول بازگردانده شوند.
 • ضروری است از کارکرد صحیح تمامی تجهیزات اجرای فرمان تخلیه سیستم اطفای حریق اتوماتیک نظیر سلنویید ولوها اطمینان حاصل گردد.
 • بازه های زمانی بازرسی و تست به شرح زیر می باشد:
 1. هفتگی(هر هفت روز یکبار)
 2. ماهیانه(هر ماه یکبار)
 3. فصلی(هر سه ماه یکبار)
 4. نیم ساله(هر شش ماه یکبار)
 5. سالیانه(هر ۱۲ماه یکبار)

بازرسی از سیستم اعلام حریق

 

تست سیستم های اعلام حریق متصل به سیستم اطفا حریق اتوماتیک باید بعد از حصول اطمینان از عدم تخلیه سیستم اطفای حریق به روشهایی نظیر جدا سازی سلنوید فرمان از شیرهای فرمان، بستن شیرهای اصلی و روشهای دیگر انجام و پس از پایان تست تمامی آنها به حالت اول بازگردانده شوند.

عملیات بازرسی به منظور حصول اطمینان از عدم وجود تغییراتی در تجهیز یا ساختمانی است که مانع کارکرد صحیح تجهیزات می باشد، انجام میگردد.

بازه های زمانی بازرسی بسته به نوع تجهیز سیستم اعلام حریق طبق جدول زیر انجام می گردد.

 

تست

 

هنگامی که هر تجهیزی به سیستم اعلام حریق افزوده می گردد، ضروری است کارکرد صحیح آن تست گردد.

هنگامی که هر تجهیزی از سیستم اعلام حریق حذف می گردد، ضروری است سایر تجهیزات به کار خود ادامه دهد.

ضروری است موارد زیر هنگامی که تغییراتی در نرم افزار مرکز کنترل انجام میگیرد، اجرا گردد:۱

 1. تست تمامی(۱۰۰درصد) وظایف و عملکردهایی که در ارتباط با تغییرات انجام شده در نرم افزار می باشد.
 2. .تست ۱۰درصد از تجهیزاتی که به طور مستقیم تحت تاثیر تغییرات انجام شده در نرم افزار نبوده است.(حداکثر ۵۰تجهیز)
 3. تغییرات انجام شده به طور مقایسه ای با نرم افزار قبلی تهیه و در مدارک ثبت و ضبط گردد.

جدول زیر نشانگر روش تست مجاز تجهیزات سیستم اعلام حریق می باشد:

تست دوره ای تجهیزات و سیستم اعلام حریق طبق جدول زیر انجام می گیرد:

سیستم اعلام حریق

ضروری است در هر منطقه اعلام حریق در هر دوره تست دو یا تعداد بیشتر آشکارساز تست شده و در دوره بعدی آشکارسازهایی تست شود که در دوره های قبلی تست نگردیده است به نحوی که پس از ۵سال تمامی آشکارسازهای موجود در سیستم اعلام حریق تست شده باشد.

ضروری است مدارات دارای نظارت در سیستم اعلام حریق طبق جدول زمانی، از نظر توانایی تشخیص اتصال باز، اتصال کوتاه و اتصال زمین تست گردد.

 

نگهداری

 

نگهداری سیستم شامل سرویس دوره ای و مقطعی تجهیزات می باشد.

سرویس تجهیزات بر اساس دستورالعمل سازنده انجام گیرد.

بازه زمانی سرویس ها بستهبه نوع تجهیز و شرایط محیطی متفاوت می باشد.

 

بایگانی

 

ضروری است کلیه فرآیند انجام شده در مراحل بازرسی، تست و نگهداری سیستم در قالب چک لیست های تکمیل شده مربوط به هر بخش، برای حداقل ۵سال حفظ و نگهداری گردد.

تمامی مدارک در دو نسخه شامل یک نسخه در محل پروژه و یک نسخه نزد متولی فرایند بازرسی، تست و نگهداری حفظ می گردد.

 

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: