تقسیم بندی دستگاه های گازسوز با توجه به نوع محفظه احتراق و دودکش و دریچه های تامین هوا

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره تقسیم بندی دستگاه های گازسوز با توجه به نوع محفظه احتراق و دودکش و دریچه های تامین هوا توضیح خواهیم داد.

نوع A دستگاه بدون دودکش : هوای احتراق از محل نصب تامین و محصولات احتراق در همان محل تخلیه
می شود. مثل اجاق گاز
نوع B دستگاه با محفظه احتراق باز: هوای احتراق را از محل نصب تامین و محصولات احتراق دریچه های تامین هوا در خارج از محل نصب تخلیه می شود. مثل بخاری آبگرمکن,پکیج های معمولی و…
نوع C دستگاه محفظه احتراق بسته (درزبند) : محفظه احتراق این دستگاه ها کاملاً درزبند بوده و از محیط
محل نصب جدا شده است.هوای احتراق را از خارج محل نصب تامین می کند و محصولات احتراق را در خارج از محل نصب تخلیه می نماید.
نصب دستگاه های گازسوز (پکیج های گازی) نوع C:
دستگاه های گاز سوز نوع c به ” ۳ ” روش نصب می شوند:
الف :نصب بادودکش دوجداره هم محورcoaxial
ب:نصب با لوله های مجزای هوا ودود.
پ:نصب با تبدیل

نصب با دودکش دوجداره هم محور:جهت نصب دستگاه بااین روش حتماً از دودکش و اتصالات دوجداره وکلاهک
های استاندارد ساخته شده در کارخانه سازنده دستگاه یا سازندگان مورد تایید کارخانه سازنده استفاده شود.
۱- سیستم دودکش باید با اجزائ مناسب توصیه شده ازطرف کارخانه سازنده ، در محل خود ثابت و محکم شود.
۲- حصول اطمینان از باز بودن مجاری خروج دود  و دریچه های تامین هوا اتصال کامل و صحیح قطعات باواشرهای دودبند
دودکش های مورد تایید,بطوری که در ضمن کارقطعات از هم جدا نشوند واتصالی کاملا دودبند ایجاد کنند الزامی است. مهار کردن مناسب مجموعه خروج دود وتامین هوای احتراق الزامی است.
۳- چنانچه طول دودکش معادل دستگاه گازسوز(مجموع طول های افقی وعمودی واندازه معادل زانوها) ، تا
هوای آزاد، باتوجه به کاتالوک کارخانه سازنده کمتر از ۵ متر باشد، استفاده از دودکش های دوجداره استاندارد
هم محور (شکل ۱) برای نصب دستگاه توصیه می شود.

 

۴-برای محاسبه طول معادل دودکش. هر زانوی ۹۰ درجه معادل ۱ متر و هر زانیوی ۴۵ درجه معادل ۰/۵ متر
محاسبه شود. چنانچه برخی سازندگان ارقام دیگری راپیشنهاد کرده باشند,ملاک نظرکارخانه سازنده دستگاه
است.
۵-دودکش های دوجداره هم محوربا درنظر گرفتن بندهای ۳ و ۴ به سه صورت افقی، عمودی یا افقی – عمودی
قابل نصب هستند (شکل های ۲ و ۳)
۶- لوله ها اتصالات و کلاهک دودکش باید ساخت کارخانه سازنده یا سازندگان مورد تایید کارخانه سازنده باشد.

۷-دودکش افقی کواکسیال باید با شیب منفی ۵ میلی متر به ازای هرمتر (از سمت دستگاه به طرف هوای آزاد)
نصب شود.

 

ت) انتهای دودکش در صورتیکه از نماهای بیرون ساختمان خارج شود ، باید حداقل ۱۵ سانتی متر بدون در نظرگرفتن طول کلاهک از نما فاصله داشته باشد.
ث) درظرفیت های متعارف ,قطر لوله خارجی لوله های دوجداره (کواکسیال) ۱۰ سانتیمتر و قطر لوله داخلی آن ۶ سانتیمتر است. قطر محلی که برای خروج لوله های کواکسیال (هم محور) از ساختمان در نظر می گیرند باید معادل ۱۰۵ میلی متر باشد

 

ج) هر دو لوله، دودکش های کواکسیال باید تا فضای بیرون ساختمان ادامه پیدا کند. نصب پکیج های با محفظه احتراق بسته در صورتی که لوله هوای آن تا خارج از ساختمان ادامه پیدا نکرده و در فضای داخلی ساختمان باشد غیر قابل قبول بوده و مورد تایید نیست. ولو اینکه لوله دود آن تا خارج ساختمان ادامه پیدا کند.
چ) دودکش های کواکسیال (هم محوری) که تا پشت نمای ساختمان ادامه پیدا کرده اند ولو اینکه نمای ساختمان مشبک شده باشد مورد تایید نیست و باید بدون درنظرگرفتن کلاهک حداقل تا ۱۵ سانتیمتر بعد از نمای ساختمان ادامه یابند.ح) نصب پکیج های محفظه احتراق بسته ای که فاقدعلامت استاندارد ملی ایران یا تاییدیه دفتر تحقیقات ساختمان. بروشور راهنما، لیست سرویسکاران و نصابان مجاز هستند و در لیست نیامده اند مورد پذیرش وافع نمی شود.
خ )قراردادن هرنوع مانع درخروجی دود یاورودی هوای دستگاه های بامحفظه احتراق بسته ممنوع است.
د) نصب دستگاه گازسوز توسط نصابان مجاز کارخانه های ذیربط که آموزش های فنی لازم را طبق بند۱۷-۱-۲-۵ فراگرفته واز طرف کارخانه سازنده به عنوان نصاب مجاز پکیج های روم سیلد معرفی شده اند باید صورت گیرد.
ذ) نصاب دستگاه گازسوز(پکیج)باید علاوه برمشخصات کامل خود ازجمله نشانی و شماره تماس شماره سریال نوع و مشخصات فنی پکیج را در ذیل نقشه گاز ساختمان درج و مهر و امضا نمایند.
ر)چنانچه دستگاه در محلی نصب شود که شرایط لازم رانداشته باشد مهندس ناظر نباید سیستم لوله کشی را نباید تایید کند.
۸- چنانچه طول معادل دودکش با محفظه احتراق بسته (مجموع طول های افقی و عمودی با احتساب ۱ متر طول
معادل برای هر زانوی ۹۰ درجه)، بیشتر از حدتعیین شده توسط کارخانه سازنده باشد نصب با دولوله جداگانه درصورت داشتن شرایط زیر بلا مانع است .
الف )دردستور العمل کارخانه سازنده مجاز بودن نصب با دولوله جداگانه (هوا ودود) صریحا اعلام شده باشد.
دستگاه گاز سوز دارای ویژگی های لازم برای نصب با دولوله جداگانه یک لوله مخصوص خروج دود ویک لوله
برای دریافت هوارا داشته باشد.
ب )دستکاری دستگاه گازسوز وایجاد سوراخ دربدنه وسطوح خارجی دستگاه گازسوز برای ایجاد دهانه دریافت
هوا به وسیله فروشندگان واردکنندگان ونصابان ممنوع است.
۹- چنانچه لازم باشد برای نصب از سیستم ۲ لوله استفاده شود. در اینصورت برای هر یک از لوله ها ، طول معادل به روش قبل محاسبه می شود. استفاده از روش نصب با ۲ لوله یکی به عنوان دودکش ودیگری به عنوان لوله تامین هوا مجازاست .قطر این لوله ها ۸۰ میلیمتر است وطول آنها بسته به مارک و مدل متفاوت و تا ۲۴ متر برای هر کدام از لوله ها(۲*۲۴ (مجاز است. برخی از سازندگان طول های معادل بیشتری را اعلام کرده اند لذا لازم است.درهرمورد به کاتالوگ دستگاه مراجعه شود.
۱۰- در روش نصب دو لوله ، همه لوله ها ، اتصالات و کلاهک ها و دریچه های تامین هوا باید ساخت کارخانه سازنده دستگاه باشد.
۱۱- در روش نصب دو لوله، ترجیحاً طراحی دودکش طوری صورت گیرد که انتهای هر دو لوله در بیرون ساختمان در یک منطقه فشار قرار گیرند وترجیحا فاصله آنها از هم حدود ۵۰ سانتیمتر باشد.

 

 

درصورتیکه لوله های هوا ودود یکدستگاه دریک طراز افقی ازنما خارج شوند,نیازی به فاصله عمودی بین لوله ها
نمی باشد.
درصورتی که لوله های ورود هوا وخروج دود دریک طرازعودی ازنما خارج نشوند لوله هوا باید درپایین ولوله دود دربالا قرار گیرد.
درصورتیکه لوله های هوا ودود بیش ازیک دستگاه پکیج ازنما خارج شود,۳متر فاصله بین لوله های خروج
دودوورودهوای آنها رعایت شود.
۱۲- دودکش دستگاه های گازسوز فن دار که از سقف یا دیوار عبور می کند باید با استفاده از کیت مخصوصی
که الزاماً توسط شرکت سازنده در دسترس نصاب قرار می گیرد نصب شود.
۱۳- درهمه موارد کلاهک دودکش پکیج های با محفظه احتراق بسته باید ساخت کارخانه سازنده باشد.نمونه های
موجوددربازار برای ای نوع کاربری مناسب نیستند.
۱۴- حداقل فاصله خروجی دودکش دستگاه فن دار با محقظه احتراق باز با موانع مقابل ۶۰ سانتیمتر است مگر
اینکه سازنده با توجه به قدرت فن ترتیب دیگری را مقرر گرده باشد.
۱۵- کلاهک پکیج های فن دار باید از بالا ، پایین و اطراف با دریچه های تامین هوا ۳۰۰ میلیمتر فاصله داشته
باشد.
۱۶- فاصله کلاهک دستگاه های گاز سوز فن دار از موانع و بازشوها (پنجره ها و دریچه های تامین هوا ) باید
مطابق شکل و برابر ارقام جدول پیوست باشد.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع دریچه  تامین هوا

برای خرید دریچه های تامین هوا کلیک کنید.


مطالب مشابه: