دتکتور حرارتی و دتکتور حرارتی خطی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره دتکتور حرارتی و دتکتور حرارتی خطی  توضیح خواهیم داد.

حداکثر پوشش دتکتور حرارتی طبق استاندارد یا دستورالعمل سازنده آشکارساز، در نظر گرفته می شود.
به عنوان مثال در صورتی که  دتکتور حرارتی  دارای استاندارد ۵-EN54 باشد، شعاع پوشش آن ۳٫۵ متر می باشد، در نتیجه هیچ قسمتی از اتاق نباید خارج از محدوده ۳٫۵ متری آشکارساز قرار گیرد.
برای راهروهایی با عرض دو متر و کمتر، حداکثر فاصله دتکتورهای حرارتی از یکدیگر دو برابر شعاع پوشش و حداکثر فاصله از ابتدا و انتهای راهرو برابر با شعاع پوشش (۳٫۵) می باشد.

NFPA72

 • دتکتور حرارتی باید به گونه ای انتخاب گردد که دمای تشخیص حریق آن حداقل ۱۱ درجه بیش از حداکثر دمای سقف اتاق باشد.
 • حداقل فاصله افقی نصب  دتکتور حرارتی نقطه ای به سقف, ۱۰۰ میلی متر از دیوار و در صورت نصب آن به دیوار, حدفاصل ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی متری از سقف می باشد.
 • تمامی ضرایب کاهنده شعاع پوشش آشکارساز شامل ضرایب تیر و بیم, سقف شیب دار و ارتفاع برای جانمایی در نظر گرفته می شود.
 • حداقل شعاع پوشش آشکارساز حرارتی ۲۸٫۰ ارتفاع کف تا سقف می باشد.
 • جانمایی آشکارساز حرارتی در سقف های دارای بیم سقفی و تیر:
 1. بیم و تیر با عمق کمتر از ۱۰۰ میلی متر به عنوان سقف صاف در گرفته می شود.
 2. در سایر موارد از جدول زیر پیروی گردد:

سقف شیب دار:

 1. جهت سقف های با شیب کمتر از ۳۰ درجه معیار محاسبه پوشش آشکارساز، حداکثر ارتفاع سقف است.
 2. جهت سقف های با شیب برابر یا بیش از ۳۰ درجه, معیار محاسبه پوشش آشکارساز، برای دتکتورهای در نظر گرفته شده در بالاترین ارتفاع، حداکثر ارتفاع سقف و برای سایر آشکارسازها میانگین ارتفاع سقف یا حداکثر ارتفاع سقف می باشد.
 3. معیار محاسبه سطح پوشش آشکارساز، تصویر سقف بر سطح افقی پایین آن می باشد.
 4. اولین ردیف آشکارسازها حدفاصل ۱٫۰ تا ۹٫۰ متری باالاترین ارتفاع سقف جانمایی و در صورت نیاز به ردیف های بیشتری از آشکارسازها در سایر سطوح، جانمایی تا ایجاد پوشش کامل ادامه می یابد.

 

تاثیر ارتفاع سقف بر جانمایی آشکارساز حریق:

ضروری است برای جانمایی آشکارساز در سقف های با ارتفاع بیش از ۳ متر تا ۱٫۹ متر، ضریب کاهش پوشش طبق جدول زیر در نظر گرفته شود.

BS5839

 • استفاده از آشکارساز حرارتی A1 Class و A2 Class در کاربری هایی با حداکثر دمای محیطی کمتر از ۴۰ درجه سانتی گراد، مجاز می باشد.
 • در کاربری هایی با دمای محیطی ۴۰ درجه یا بیشتر، از آشکارسازهای حرارتی B Class تا G استفاده می گردد.
 • برای سقف های شیب دار، پوشش دتکتور حرارتی تعبیه شده در قله شیب یا نزدیک آن، به ازای هر درجه شیب یک درصد افزایش می یابد و حداکثر افزایش آن ۲۵ درصد می باشد. همچنین پوشش سایر آشکارسازها مشابه سقف صاف می باشد.
 • ضروری است در فضاهای مخفی نظیر سقف و کف کاذب و سقف های دارای مجموعه ای از تورفتگی های کوچک، حسگر حرارت آشکارساز حرارتی حدفاصل ۲۵ تا ۱۵۰ میلی متری سقف قرار گیرد.
 • ضروری است در سقف های شیب دار، اولین ردیف آشکارسازهای حرارتی حدفاصل ۱۵۰ میلی متری قله سقف تعبیه گردد.
 • در صورت وجود سقف دارای مجموعه ای از تورفتگی های متعدد، یا بیم های سقفی متقاطع، جانمایی آشکارساز حرارتی طبق جدول زیر انجام می گیرد:

دتکتور حرارتی خطی

 • حداکثر ارتفاع نصب مجاز آشکارساز حرارتی A Class در سقف صاف ۹ متر و برای سایر کالس ها ۵٫۷ متر می باشد.
 • در صورت وجود ارتفاع بیشتر در بخش کوچکی از سقف (حداکثر ۱۰ درصد مساحت) حداکثر ارتفاع نصب مجاز آشکارساز حرارتی در آن بخش, برای تمامی کالس ها ۵٫۱۰ متر می باشد.
 
دتکتور حرارتی خطی

دتکتور حرارتی خطی جهت حفاظت از تجهیزات یا محل های خاص نظیر سینی کابل، تا حد امکان نزدیک به تجهیز اجرا می گردد.
حداکثر پوشش دتکتور حرارتی خطی طبق استاندارد یا دستورالعمل سازنده آشکارساز در نظر گرفته می شود.
به عنوان مثال در صورتی که دتکتور حرارتی خطی دارای استاندارد EN54 باشد، هیچ قسمتی از اتاق نباید خارج از محدوده پوشش ذکر شده در استاندارد آشکارساز قرار گیرد.

NFPA72

دتکتور حرارتی خطی، در محدوده۵۰ سانتی متر از سقف، قابل نصب بر روی دیوار می باشد.

BS5839

 • برای سقف های شیب دار, پوشش آشکارساز تعبیه شده در قله شیب یا نزدیک آن، به ازای هر درجه شیب یک درصد افزایش می یابد و حداکثر افزایش آن ۲۵ درصد می باشد. همچنین پوشش آشکارسازهای حرارتی خطی سایر سطوح، مشابه سقف صاف می باشد.
 • ضروری است در فضاهای مخفی نظیر سقف و کف کاذب و سقف های دارای مجموعه ای از تورفتگی های کوچک، آشکارساز حرارتی خطی حدفاصل ۲۵ تا ۱۵۰ میلی متری سقف قرار گیرد.
 • ضروری است در سقف های شیب دار، اولین مسیر دتکتور حرارتی خطی حدفاصل ۱۵۰ میلی متری قله سقف تعبیه گردد.
 • در صورت وجود پارتیشن یا قفسه حدفاصل ۳۰ سانتی متری سقف اتاق، پارتیشن یا قفسه به صورت دیوار کامل فرض شده و سپس آشکارساز حرارتی خطی جانمایی می گردد.
 • در صورت وجود موانعی نظیر تیر و بیم سقفی با عمق بیش از ۱۰ درصد ارتفاع سقف تا کف اتاق و سقف تا کف کاذب، مانع به صورت دیوار کامل فرض شده و سپس آشکارساز حرارتی خطی جانمایی می گردد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تجهیز کننده انواع دتکتور دودی و دتکتور حرارتی

برای خرید دتکتور کلیک کنید.

در ادامه با مشاهده این فیلم به معرفی سیستم های اعلام حریق خواهیم پرداخت…..


مطالب مشابه: