درز ﺑﻨﺪی دودﮐﺶ دود

درز ﺑﻨﺪی دودﮐﺶ دود بسیار مهم و ضروری می باشد. اﺳﺘﻔﺎده از دودﮐﺶ ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮐﺜﺮ دودﮐﺶ ﻫﺎی ﻗﻄﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ (استوانه ای ۱۰ و ۱۵ سانتی مترو مستطیل حدود ۱۲+۱۵) ﺑﺼﻮرت ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ آن ﺑﺎ ﺷﺮط دودﺑﻨﺪ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ درز وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

 

اﻧﻮاع روش ﻫﺎی درز ﺑﻨﺪی دودﮐﺶ دود:

 

 

۱. اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮﮐﺖ دار ﻧﺎن آزﺑﺴﺖ (ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده):

 

اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻬﺖ درز ﺑﻨﺪی دودﮐﺶ دود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ورودی ﻣﺤﻞ دود ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﻧﺮی ﺑﻪ ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞ درز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎک ﻧﺴﻮز و ﺳﯿﻤﺎن ﺳﯿﺎه.

اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﺮ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ (۱۰ و ۱۵ سانتی متری)  اﯾﻦ ﻧﻮع دودﮐﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

۲. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﺸﻦ (ﺳﻮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻮﺷﻦ) ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮﮐﺖ دار در ﻗﻄﺮ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻟﺬا ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روش در درز ﺑﻨﺪ ﮐﺮدن دودﮐﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﺸﻦ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو ﻃﺮف دودﮐﺶ (در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ) اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻓﺮز، ﺻﺎف ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻗﻮل ﺗﺮاز ﮔﺮدد. آن ، ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻧﺸﻦ، ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻼت رﻗﯿﻖ ﻧﺴﻮز (ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎک ﻧﺴﻮز و ﺳﯿﻤﺎن ﺳﯿﺎه) در ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻟﻘﯽ ﻣﺎﻧﺸﻦ و دودﮐﺶ ﻗﺴﻤﺖ دود ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰی مانشن،  و ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی دودﮐﺶ از ﻣﺎﺑﯿﻦ دﯾﻮار ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ دارای ﻣﻼت ﮔﭻ ﮐﺎری ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ رﻧﮓ ﮐﺎری ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﭻ و رﻧﮓ آن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد، ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دورﺗﺎدور ﻣﺎﻧﺸﻦ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﯿﺘﺲ ﯾﺎ ﺗﻮری ﻣﺮﻏﯽ و ﻣﻼت ﮐﺎری (ﻣﻼت ﺧﺎک ﻧﺴﻮز و ﺳﯿﻤﺎن ﺳﯿﺎه) ﻣﺎﻧﺸﻦ، ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت آن را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد.

 

 

۳. اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﯿﺘﺲ ﯾﺎ ﺗﻮری ﻣﺮﻏﯽ:

ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ دودﮐﺶ ﻫﺎ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻗﻮل و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞ درز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎک ﻧﺴﻮز و ﺳﯿﻤﺎن ﺳﯿﺎه و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده از رابیتس و توری مرغی دورتادور محل درز (حداقل ۳۰ سانتی متر بالا و پایین محل درز) و ۳ دور اﻃﺮاف آن را ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ ﺧﺎک ﻧﺴﻮز و ﺳﯿﻤﺎن ﺳﯿﺎه، ﻣﯽ ﺗﻮان روش ﺳﻮم درز ﺑﻨﺪی دودﮐﺶ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد.

 

  • راﺑﯿﺘﺲ

 

 

  • ﺗﻮری ﻣﺮﻏﯽ

 

 

ﺗﺬﮐﺮ: ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ دودﺑﻨﺪ ﮐﺮدن از ﻣﻼت ﮔﭻ ﯾﺎ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن (ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ) ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد. زﯾﺮا ﻣﻼت ﮔﭻ ﯾﺎ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن (ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ) در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دودﮐﺶ از دودﺑﻨﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﺬﮐﺮ: ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞ درز از ﻣﻼت ﻧﺴﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﻤﺎن ﺳﯿﺎه و ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﻧﺴﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.