دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

دراین بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ توضیح خواهیم داد.

 

ﻛﻠﻴﺎت

 

به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز و ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻴﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل دودﻛﺶ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ لوله ﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﺤﻮه ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ( دودﻛﺶ ) ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻴﺮ ﻣﺼﺮف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای وﺳﻴﻠﺔ ﮔﺎزﺳﻮز اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه  گاز ﺳﻮز ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ (حداکثر ۵ طبقه) ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺣﺘﺮاق ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻓﻀﺎی آزاد ﺗﺄﻣﻴﻦگردد.  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق از ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮای دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠـﺎزﻧﻴﺴﺖ.

ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ، ﺑﻪ ﻫﻮای آزاد ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد.

ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دودﻛﺶ ﻛﻮره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺗﺴﻤﻔﺮﻳﻚ ﻛﺎر می ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻛﻮره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻫﺎﻧﺔ ﺧﺮوﺟﻲ دود از ﻛﻮره (ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻛﻮره به دودﻛﺶ) در قسمت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻮره ﻗﺮار دارد، ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻛﻮره ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ لوله ای  ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ اﻳﻨﭻ ﺑﻪ  ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻮدی ﻟﻮﻟﺔ دودﻛﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮔﺎز از اﻳﻦ ﻣﻌﺒﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه و درﺑﺎﻻی ﻛﻮره  جمع ﻧﺸﻮد و ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻣﺸﻌﻞ، اﻧﻔﺠﺎر اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.

 

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ مستقل دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز

 

ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ دودکش ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز از ﺟﺪول پایین اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

ﺗﺬﻛﺮ: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﺎرج از ﺟﺪول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺠﺎم پذیرد.

اﮔﺮ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ به دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از دودﻛﺶ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ:

 • ارتفاع کل دودکش حداقل ۳ متر باشد.

 

دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز

 

 دودﻛﺶ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه گاز سوز

 

 • ﻗﻄـﺮ دودﻛﺶ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮزبه ﻗﻄﺮ ۱۲ اینچ و ﻛﻤﺘﺮ از آن، ﺑﻴـﺶ از ﻳﻚ اﻧﺪازه ﺟﺪول ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺪه باشد.
 • ﻗﻄـﺮ دودﻛﺶ ﺑـﺮای ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز به ﻗﻄﺮ ﻴﺸﺘـﺮ از ۱۲ اﻳﻨﭻ، ﺑﻴﺶ از دو اﻧﺪازه ﺟﺪول ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻃﻮل اﻓﻘﻲ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﺑﺮاﺑﺮ(L=0) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دودﻛﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و به ﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺼﺐ می ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﮔﺎز دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک و ﻟﻮﻟﻪ رابط 

 

اﺳﺘﻔﺎده از دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﺮون ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻤﻨﻮع است. اﺳﺘﻔﺎده از دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻘﻂ برای وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ از ﻫﻮای آزاد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮدودﻛﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻠﺰی تک ﺟﺪاره ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ پیش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز، ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﺗﺼﺎل دودﻛﺶ ( مستقل یا مشترک ) وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺪون ﻓﻦ به دودﻛﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﻓﻦ دار و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﺠﺎز نیست.

وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز دارای ﻣﺸﻌﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر(ﻓﻦ دار) ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ می ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ دارای دودﻛﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﺎز نمی ﺑﺎﺷﺪ.

 

روش ﻃﺮاﺣﻲ دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ساختمان ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ

 

روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی راﺑﻂ و دودﻛﺶﻫﺎ به ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ) اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد به:

 1. ظرفیت حرارتی دستگاه گاز سوز
 2. ارتفاع لوله رابط (R) 
 3. فاصله مرکز دو سه راهی مجاور (h)
 4. ارتفاع کل (H) برای هر دستگاه گاز سوز H=R+h
 5. رابط ها

 

 

ﺷﻜﻞ دودﻛﺶ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ پیش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺖ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز که در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺼﺐ شده اﻧﺪ. ( ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ است)

 

ب ) اﻧﺪازه دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد به :

 1. کل ظرفیت های حرارتی
 2. ارتفاع کل (H)
 3. قسمت قائم دودکش مشترک بدون خم

 

 

شمای دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ساختمان های ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ قسمت.

 

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻮﻟﺔ راﺑﻂ و ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﮔﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻪ راﻫﻲ دودﻛﺶ اﺻﻠﻲ ﻳﺎ دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺪاﻳﺖ می ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﺪول زیر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ارﺗﻔﺎع (H) از ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﺎ سه راﻫﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد.

 

ﺟﺪول ﻇﺮﻓﻴﺖ دودکشﻫﺎی ﻓﻠﺰی تک ﺟﺪاره ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻚ دستگاه ﮔﺎزﺳﻮز

 

دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز

 

ﺟﺪول ﻇﺮﻓﻴﺖ دودکشﻫﺎی ﻓﻠﺰی تک ﺟﺪاره ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ پیش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ ازیک دستگاه ﮔﺎزﺳﻮز

 

(اﻟﻒ) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ 

 

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز

 

 

(ب) ﻇﺮﻓﻴﺖ دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺪون ﻟﻮﻟﺔ راﺑﻂ

 

 

ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودکشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺒﻖ جدول های بالا می ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ ﺧﻢ ۹۰ درﺟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ دو ﺧﻢ اول، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک را ۱۰٪ کاهش می دﻫﺪ.

ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺪول ﻇﺮﻓﻴﺖ، در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوی ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﺔ راﺑﻂ و ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ رابط ﻫﺎ به دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻳﺪ هم اندازه دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﺑﺎ دودﻛﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

 

در ﻣﻮرد ساختمان ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪ، ارﺗﻔﺎع (H) در ﺮ ﻗﺴﻤﺖ از دودﻛﺶ، ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻋﻤﻮدی ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻪ راهی بعدی طبقه فوقانی است.

 

منبع: مقررات ملی ساختمان ایران ( مبحث هفدهم) سال ۱۳۸۹


مطالب مشابه: