سیستم ایمنی گاز( سنسور حساس به زلزله ، شیر برقی ، شیر حساس به زلزله و سنسور نشت گاز )

در این بخش از مقالات گازرسانی در سایت مهام مارکت درباره سیستم ایمنی گاز مانند سنسور حساس به زلزله ، شیر برقی ، شیر حساس به زلزله و سنسور نشت گاز توضیح خواهیم داد.

 

سنسور حساس به زلزله

 

سنسور حساس به زلزله ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و در ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﮫ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﮫ راﺑﻂ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

سنسور حساس به زلزله دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮏ آپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

سنسور حساس به زلزله

 

شیر برقی (ﺳﻮﻟﻮﻧﻮﺋﯿﺪ وﻟﻮ)

 

شیر برقی (ﺳﻮﻟﻮﻧﻮﺋﯿﺪی) Normally open ﺑﻮده، و در ﻣﺴﯿﺮ ورودی ﺟﺮﯾﺎن از ﻧﻮع ﮔﺎز ﺑﮫ واﺣﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ از سنسور نشت گاز ، ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎز را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﻧﺸﺘﯽ و ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﯾﺴﺖ دﺳﺘﯽ (Manually reset) ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ سنسور حساس به زلزله ﻓﺮﻣﺎن از  سنسور حساس به زلزله ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.

شیر برقی

 

شیر حساس به زلزله

 

شیر حساس به زلزله از ﻧﻮع Normally open ﺑﻮده، در روی ﻟﻮﻟﮫ راﺑﻂ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ رﮔﻼﺗﻮر و ﮐﻨﺘﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﮫ شیر حساس به زلزله ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان شیر حساس به زلزله را رﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺟﺮﯾﺎن (Manually reset) ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﮔﺎز را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد.

شیر حساس به زلزله

 
سنسور نشت گاز

 

(CO)ﺣﺴﺎس ﺑﮫ ﮔﺎز ھﺎی ﻣﺘﺎن،ﺑﻮﺗﺎن،ﭘﺮوﭘﺎن و ﻣﻨﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ

سنسور نشت گاز

 
سنسور نشت گاز ﺷﮭﺮی ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻊ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ:

 

سنسور نشت گاز و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻄﻊ ﮔﺎز، ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻧﺸﺖ ﮔﺎز، دود و ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺖ ﮔﺎز را از ۰ تا ۱۰۰ در واﺣﺪ PPM ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و روی ﺻﻔﺤﮫ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز PPM١٠٠ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ دو آﻻرم ﻗﻮی اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﺧﺮوﺟﯽ را از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻦ، ھﻮد و ﺗﮭﻮﯾﮫ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﮔﯿﺮﺑﮑﺴﯽ ﻣﺘﺤﺮک رﺑﻊ ﮔﺮد ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﮔﺎز ورودی را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﯾﺎ ارﺳﺎل sms اﭘﺮاﺗﻮر و  ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. سنسور نشت گاز ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﺸﺘﯽ ﮔﺎزھﺎی آﺗﺶ زا، از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺘﺎن، ﺑﻮﺗﺎن و ﭘﺮوﭘﺎن و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﺮوزآﺗﺶ ﺳﻮزی و دود را در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از ھــﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﯿﺮ ﮔﺎز را ﺑﺒﻨﺪد.

 

ﻗﺎبلیت های سنسور نشت گاز :

 

  1. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ آﺳﺎن در ﻣﻨﺎزل، ادارات و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
  2. دارای ﺑﺎﻃﺮی backup در زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق
  3. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮھﺎی ﮔﺎز از”۱/۲ ﺗﺎ “٢
  4. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
  5. ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ دو ﺑﻮق ﻗﻮی اﻋﻼم ﺧﻄﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز
  6. ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل و دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺷﮭﺮ
  7. ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ از ۱ تا ۵ دﻗﯿﻘﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﺧﺮوﺟﯽ
  8. دارای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه
  9. دارای ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﺎی LED ﺑﺮای اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه
  10. دارای ﭼﮭﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﺗﺼﺎل ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

 

 

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده تجهیزات گازرسانی و ایمنی و آتش نشانی

برای خرید شیر برقی از شرکت مهام صنعت کلیک کنید.

برای خرید شیر حساس به زلزله از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.

برای خرید سنسور نشت گاز از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید.


مطالب مشابه: