علل نشت گاز و آشنایی با سنسور نشت گاز

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره علل نشت گاز و آشنایی با سنسور نشت گاز توضیح خواهیم داد.

نشت گاز بعلل مختلف در لوله های گاز و تاسیسات گازی روی می دهد که مهم ترین آن ها عبارتند از :

الف – خوردگی

دراثر نقص درعایق کاری و یا عدم اجرای حفاظت کاتدیک صحیح سطوح خارجی لوله ها، امکان بروز خوردگی وجود دارد. اگر چه خوردگی ها عمدتاً در سطوح خارجی لوله ها اتفاق می افتد ولی امکان بروزخوردگی داخلی چه در لوله ها و چه در ظروف عملیات بعلت وجود ترکیبات خوردنده ای مانند هیدروژن سولفوره و آب نیز وجود دارد .

ب – سایش داخلی: (Erosion)

دراثر وجود ناخالصی های همراه با گاز پدیده سایش اتفاق می افتد. معمولا درمحل خم لوله ها و یا در شیرهای کاهش دهنده فشار بعلت افزایش سرعت گاز میزان سایش بیشتر است.
ج – عوامل خارجی : مانند ضربه های مکانیکی، اعمال تنش های اضافی و تماس با کابل برق و یا جریانات القایی
د – نقص درساختار متالوژیکی لوله، اتصالات، شیرها و سایر متعلقات
ه – نقص در اجرا و نصب شیرها و سایر اتصالات فلنجی و همچنین رزوه ای
و – نقص درجوش لوله ها و اتصالات جوشی
طبقه بندی نشت:
نشتی معمولا ممکنست به یکی از طرق زیر باشد که در هر صورت می بایست به عنوان یک پدیده خطرناک باآن مواجه شویم:
الف – نشت تدریجی و کم از سیستم لوله کشی گاز و یا وسایل گازسوز که در صورت انتشار درفضای بسته به آرامی تجمع یافته و بحد قابل اشتعال می رسد و می توان با استفاده از سنسور نشت گاز از خظر جلوگیری کرد. .
این حالت معمولا در مواردیکه محوطه فاقد تهویه کافی باشد پیش می آید .
ب – نشت ناگهانی با حجم زیاد ازسیستم لوله کشی و یا وسایل گازسوز که در اثر شکستگی و یا بروز نقص مکانیکی و یا دراثر سهل انگاری اتفاق می افتد و درمدت کوتاهی فضای اطراف را پر و آماده انفجار می نماید درمورد نشت های نوع اول وجود دستگاه های گازیاب ثابت که در بخش بعدی به آن اشاره می گردد می تواند بسیار مفید واقع شود و قبل از آنکه میزان گاز درمحیط به حد خطرناک نزدیک شود با کمک این دستگاه ها می توان به وجود نشتی پی برد و آنرا متوقف و یا محوطه را تهویه نمود .
درمورد نشت های گروه دوم اقدامات ضربتی می بایست بمرحله اجرا درآید و کوچکترین غفلت دراین موارد موجب عواقب و خسارات جبران ناپذیر خواهد شد.

آشنایی با سنسور نشت گاز

سنسور نشت گاز وسایلی هستند که وجود گاز را در غلظت های کمتر از حد پائین انفجار تشخیص داده و هشدار می دهند. این سنسور نشت گاز در داخل خود دارای یک قطعه کاتالیستی (معمولا ازجنس پلاتین) هستند که این خصوصیت را دارد که در غلظت های زیر حد انفجار می تواند امکان ترکیب گاز و هوا (اکسیژن) را فراهم سازد و نسبت به میزان غلظت گاز، دمای قطعه کاتالیستی تغییر نموده و نتیجه بصورت تغییر مقاومت دریک مدار الکتریکی و پس از آن تغییر جریان حاصله بصورت علائم بصری (آنالوگ یا دیجیتال) بر روی صفحه نشانگر و علائم صوتی مشخص می شود.

برای خرید سنسور آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن کلیک کنید…


مطالب مشابه: