نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز توضیح خواهیم داد.

همه ساله با فرارسیدن فصل سرما هموطنان ســعی می کنند به هر طریقی منزل و محل کار خود را گرم کنند کــه البته کمی بی احتیاطی در نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی و به ویژه وسایل گازسوز می تواند خطرات و حوادث بزرگی را رقم بزند. یکی از خطراتی که بی دقتی در این کار می تواند داشته باشد نشت گاز و خطر انفجار
و آتش سوزی است. استفاده از وسایل نامناسب و فرسوده هم این خطر را افزایش می دهد. برای کاهش خطرات به این نکات توجه کنید:
۱ .اگر قصد خرید وسیله گرمایشی و وسایل گاز سوز جدید دارید حتما از انواع استاندارد تهیه کنید. خیلی به تبلیغات اعتماد نکنید. تحقیقات لازم را انجام دهید و بهترین از نوع کارکرد و عملکرد را انتخاب کنید.
۲ .برای نصب وســایل جدید بهتر اســت از نمایندگی مجاز بخواهید این کار را برای شــما انجام دهند.
۳ .اگر قصد اســتفاده از وســایل سال های گذشــته را دارید قبل از نصب، دســتگاه را از نظر ظاهــری و داخلی بررســی کنید و تعمیر قســمت های آســیب دیده را به تعمیرکار ماهر بسپارید. حتما از قطعات باکیفیت استفاده کنید.
در این زمینه شیشه بخاری بسیار حائز اهمیت اســت. اگر شکسته یا ترک برداشته است حتما آن را تعویض کنید.
۴ .اگر تخصص و تبحری در نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز ندارید از افراد حرف های و باتجربه کمک بگیرید.
۵ .از بست های مناسب استفاده کنید. بست مخصوص گاز، فلزی و پهن است و کارآیی لازم را دارد. از بســتن سیم یا مفتول به جای بست خودداری کنید. این کار می تواند باعث بریده و زخمی شــدن شیلنگ و انتشــار گاز در محیط
شود.
۶ .از شــیلنگ مخصوص گاز استفاده کنید. شــیلنگ مخصوص گاز دو یا چند لایه اســت و فرمول ســاخت آن به گونه ای است که مقاومت لازم را در برابــر عبور جریان گاز در مدت زمان طولانــی دارد. امــا شــیلنگ های متفرقه مثل شیلنگ آب این مقاومت را ندارد و پس از مدتی دچار خوردگی و ســاییدگی و باعث نشت گاز می شود.
۷ .حداکثــر طول شــیلنگ گاز نباید بیش از ۱/۵ متر باشــد و برای مــواردی که به متراژ بیشتری نیاز دارید بهتر است به جای شیلنگ از لوله های مسی استفاده کنید.
۸ . بعــد از نصب، بــرای اطمینان از عملکرد درست، تمام قطعات، بست ها و طول شیلنگ گاز را با محلول آب و کف، بررسی و از نشت نشدن گاز اطمینان حاصل کنید. هرگز برای این کار از شعله کبریت یا فندک استفاده نکنید.
اما گذشــته از خطــر نشــت گاز و انفجار و آتشســوزی در نصــب و راه اندازی وسایل گاز سوز خطر دیگری در این زمینه همواره هموطنــان را تهدید می کند که فقط مخصوص وسایل گازسوز نیســت و هر وسیله گرمایشی
یا حتی غیرگرمایشــی که به نوعی شــعله ای در آن وجود دارد و اکســیژن محیط را مصرف می کند عامل بروز این خطر اســت و آن خطر مســمومیت با گاز کشــنده مونوکســیدکربن اســت. انواع بخاری های گازی، نفتی، شومینه، پکیج، آبگرمکن و… از جمله این وســایل است.

حتــی خودرویی که به مدت طولانی در محیط بسته روشن بماند می تواند باعث تولید این گاز کشنده شود. همان گازی که از آن به عنوان قاتل خاموش یاد می شود.
اگر در محیطی که یک وســیله شــعله دار وجود دارد و راه مناســبی برای ورود هوا نباشد به زودی در آن محل گاز مونوکسیدکربن تولید و منتشر می شود. اگر تمام عناصر تشکیل دهنده آتش (حرارت، ماده ســوختنی و اکســیژن) به نسبت مناســب و کافی کنار هم وجود داشته باشد مشــکل خاصی ایجاد نمی شود اما خطر واقعــی زمانی اســت که به هر دلیلی اکسیژن محیط کاهش پیدا کنــد. در ایــن صورت گاز مونوکســیدکربن تولیــد و منتشر می شــود. اگر اکســیژن به طور کامل قطــع شــود باعث خاموش شدن سریع شعله آتش می شود و خطری ندارد اما کاهش اکســیژن خطــرات زیادی دربردارد.


مطالب مشابه: