هرآنچه لازم است درباره شیر برقی بدانید.

شیر برقی چیست؟

شیر برقی به شیری گفته میشود که با استفاده از برق و نیروی مغناطیسی عمل میکنند. شیر برقی یا سلونوئید ولو یه سیم پیچی که در اطراف یک هسته آهنی پیچیده شده است و زمانی که جریان الکتریسته از آن عبور میکند تولید میدان مغناطیسی میکند.
نیروی مغناطیسی باعث حرکت خطی هسته میشود. بنابراین شیر برقی انرژی الکتریکال را به حرکت خطی تبدیل میکند. شیر برقی وسیله ای الکترومگنتیک است که برای کنترل گاز یا سیال استفاده میشود. کنترل شیر برقی با استفاده از جریان الکتریکی در کویل شیر برقی کنترل میشود. زمانی که جریان الکتریسیته از کویل عبور میکند میدان مغناطیسی به وجود می آید. و باعث حرکت هسته آهنی میشود و به این وسیله مسیر جریان باز و بسته میشود. این شیر برقی ها با توجه به به طریقه عملکرد با فرمان از راه دور کنترل میشوند. چنان چه مقصدی در فاصله زیادی از شیر برقی قرار داشته باشد میتواند با فرستادن فرمان الکتریکی میزان باز و بسته کردن آن را که از ۰ تا ۱۰۰ درصد باشد عمل کند.این نوع شیر برقی ها در ماشین های خودکار و صنعتی اهمیت بسیاری دارد.به طور کلی این این شیر برقی ها در انواع مختلف برای کاربردهای مختلف تولید شده است.
 
 
ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺩﺭ ﺷﻴﺮ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩی ﺑﺮﺍی ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ ﺷﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻭﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ ﻳﺎ ﭘﻨﻮ ﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺭ ﮔﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍی ﻋﺒﻮﺭ ﺳﻴﺎﻝ ﮐﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﺮﺥ ﺩﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﮐﺎﻫﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺟﻬﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شیر قطع کن برقی گاز

به منظور بهبود عملکرد سیستم‌های اعلام حریق و هشدار دهنده نشت گاز متان ، هشدار دهنده گاز منواکسید و … از یک شیر برقی در قسمت ورودی اصلی گاز به هر واحد استفاده می شود. شیر قطع کن برقی در کنار شیر قطع کن دستی قرار می گیرد تا با ارتباط با سیستم های حفاظتی در مواقع خطر بصورت خودکار گاز ورودی ساختمان را قطع نماید. در صورت بسته شدن هر یک از این دو قطع کن،‌ گاز واحد قطع خواهد شد.
 
این شیر ها از جریات برق شهری استفاده می کنند و دارای مکانیسم همیشه باز هستند که با قطع جریان برق جریان گاز قطع نمی شود.
 
 
 
توجه :
در هنگام نصب این شیر ها باید به جهت فلش روی دستگاه که نشانگر جهت جریان گاز است توجه نمود.
 
 
 
 
مشخصات فنی :
شیرها از سایز ۲/۱ الی ۶ اینچ برای بار ورودی و خروجی مختلف می باشد.
 
 

سلنوئید چیست؟

ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﺍی ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ ﻭ ﻧﻴﺮﻭی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺳﻠﻮﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺸﺎﺭی ﺳﺎﺧﺘﻪ –ﮐﺸﺸﯽ ﻭ ﮐﺸﺸﯽ ﻓﺸﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻭ ﮐﺎﺭ ﺷﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
 
 

 

 

اجزای سلونوئید :

۱- ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺍﺯ ﺳﻴﻢ ﻣﺴﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺮﺏ ﻭﻋﺎﻳﻖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﮐﻞ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﻻک ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﻃﻮﺑﺖ – ﺳﻴﺎﻻﺕ – ﺭﻭﻏﻨﻬﺎ – ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﺑﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
 
۲-ﻗﺎﺏ: ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺍﺯ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻭﺭﻕ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺻﻞ جریان ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻗﺎﺏ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬﺏ ﺳﻮﻧﺒﻪ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
 
۳-ﺳﻨﺒﻪ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪ: ﺟﺰ ﻣﺘﺤﺮک ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
 

 

اجزاء شیر برقی :

۱ – بدنه
۲ – ورودی سیال
۳ – خرووجی سیال
۴ – سیم پیچ
۵ – قاب سیم پیچ
۶ – اتصال سیم ها
۷ – میله فلزی
۸ – فنر
۹ – دریچه خروجی
 
 
 
 
 

 

حفاظت سولنوئید :

ﺩﺭ ﺷﻴﺮ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﺩﺭ ﭘﻮﺵ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭﺫﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﻪ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎی – ﺩﺍﺭﺍی ﺑﻨﺰﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪ – ﻧﻔﺖ ﺍﻟﮑﻞ ﻭﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺭ ﭘﻮﺵ ﺿﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
 
 

 

عملکرد شیر:

ﻳﻚ Solenoid، ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻣﻴﺸﻮﺩ .
سولنوئیدﻫﺎ ﻳﻚ ﺷﻜﺎﻑ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ، ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺪﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﻫﻮﺍ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﺨﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ .
 
 
 
 

 

عملکرد شیر برقی

نحوه عملکر شیر برقی در هنگام قطع برق

ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻭ ﻳﻚ ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻗﻄﻊ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﺯﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻨﺮی ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ . ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﺷﺪﻥ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﻘﻲ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻴﻠﻪ ﺯﻳﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺮﺩ.
 

 

نکات حائز اهمیت در انتخاب شیرها

١- ﻭﻟﺘﺎژ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ آنﻫﺎ
٢- ﻧﻮﻉ ﻭﻟﺘﺎژ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ
٣- ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻮﺩﻥ آنها
۴- ﻧﻮﻉ ﺷﻴﺮ
۵- ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻫﺎﻧﻪ
۶- ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭ
٧- ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ کند
٨- ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

 

اهمیت شناسای شیر مناسب

ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ :
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺍﺛﺰﺍﺕ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﺻﺤﻴﺤﻲ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﺁﺳﻴﺴﺐ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺍﮔﺮ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﻴﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ . ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 
 

انواع شیر برقی:

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻴﺮ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ  ﺍﺳﺖ: ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺩﻭ-راهه، دو دهانه دارد.
 
 
 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، فشار از یک سو به طرف دیگر جاری می گردد.
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﻄﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ، جریان متوقف می شود. (در تمامی موارد فرض بر این است که از شیر NC (در حالت عادی بسته) استفاده می شود.)
 
یک شیر سه راهه، سه دهانه دارد.
 
 
 
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺑﻴﻦ،  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .
 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻭﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﺳﺖ،  ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻭﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﺳﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
 ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚ ﻗﻄﺐ- ﺗﻚ ﻣﺴﻴﺮ است.
 
 
 
 
یک شیر چهار راهه، جهار دهانه دارد.
 
 
 
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺮ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ،  ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ، ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻫﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
 
 
 
ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻫﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
 
 
 
 
 ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
 
 
 
 

 

شیر در مسیر گازوئیل

ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﺍﺯ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺯﻝ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻧﺸﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ١۵ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﺸﻌﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﻧﻴﺘﻼﺗﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻳﮓ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
 
 

 

 

شیر در مسیر سوخت گاز:

ﺧﻄﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯﻳﮏ ﺟﺮﻗﻪ ﻗﻮی ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪﻥ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺍﻳﻦ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻی ﮔﺎﺯ ﻭ ﺟﺮﻗﻪ ﻗﻮی ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ.
 
 

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ:

 
ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

 

ﻃﺮﺯ ﮐﺎﺭ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮﺧﺖ:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﻤﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺷﺪﻥ ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
 

 

 

تاثیر شیر برقی در مصرف انرژی:

 
ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺿﺮﻭﺭی ﺷﻴﺮ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮﺍ -ﺳﻴﺎﻝ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ -ﺷﻴﺮﻫﺎﻭ ﺧﺸﮑﯽ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮژی ﺳﻴﺎﻝ (ﺁﺏ ﮔﺮﻣﺎی) ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
 
 

 

شیر برقی پنوماتیک چیست؟

 

 
 
 

 

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ:

ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻮﺍی ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻫﻮﺍی ﺍﺯﺍﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﻓﺸﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﻮﺍی ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻫﻮﺍ ﻭﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﺏ ﻫﺎی ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
 

 

کاربرد شیر برقی در ﺩﺭﺑﻬﺎی ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﮏ:

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﺑﻬﺎی ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﮏ:
١- ﺟﮑﻬﺎیﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
٢- ﮐﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻫﻮﺍ
۳- ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ
۴- ﻓﺸﺎﺭﺳﻨﺞ
۵- ﺩﻣﭙﺮ
۶- ﻣﺪﺍﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ
۷- ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ( ﭼﺸﻤﯽ ﺩﺭﺏ)
 
 
 
 
ﻃﺮﺯ ﮐﺎﺭ درب های پنوماتیک:
 
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻮﺍی ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮﺍی ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﮑﻬﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ.
ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻳﻤﻮﺕ ﺷﻴﺮﺑﺮﻗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻮﺍی ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﮑﻬﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺏ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﺩﺭﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻓﺸﺎﺭﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﻓﺸﺎﺭﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺟﮏ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺭﺏ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ. ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﻳﻤﻮﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﮐﺎ ﺭﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻮﺍی ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﮑﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺏ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 

 

کاربرد شیر برقی در کولرهای گازی

کولرهای گازی و اسپیلت هایی که دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند برای تغییر سیستم از حالت سرمایش به گرمایش خود مجهز به یک عدد شیر برقی می باشند بنابراین تغییر حالت کولر گازی از سرمایش به گرمایش توسط شیر برقی سه  راهی انجام می شود و در کولرهای گازی که تنها دارا سیستم سرمایشی هستند شیر برقی به کار برده نشده است.

 

نحوه عملکرد شیربرقی در کولرهای گازی

نحوه عملکرد شیربرقی کولرگازی به این صورت می باشد که با تنظیم کولر گازی از حالت سرمایش به حالت گرمایش، برد کولر گازی به بوبین شیر برقی فرمان می دهد که نسبت به تغییر مسیر رفت و برگشت گاز مبرد کولر اقدام نماید بنابراین عمل ایجاد سرمای توسط کولر گازی متوقف شده و کولر در حالت ایجاد گرمایش به کار خود ادامه خواهد داد. 

 

شیر برقی

 

نکات مهم هنگام نصب شیر برقی:

 

 
۱- ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺳﻨﺒﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﺍﻓﻘﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﺩی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
٢- ﺍﮔﺮ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﻧﺸﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻳﺎ ﭼﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﭘﻴﭽﺶ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﺮک ﻧﺨﻮﺭﺩ.
٣- ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﭘﻼک ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻣﻄﺎ ﺑﻘﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
۴- ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
۵- ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺿﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ.
۶- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﺪ ﺁﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺁﺏ ﻭ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪ.
۷- ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﻴﺰی ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ شد.
٨- ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺫﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﻮﺵ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ.
 
 
 

 

عوامل خرابی شیر برقی:

 

 
١- ﮔﻴﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯی ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﮐﺎﺭی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻴﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
٢- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﺘﺎژ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻭﺧﺮﺍﺑﯽ ﺷﻮﺩ.
٣- ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﻫﺮﻡ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺷﻮﺩ
۴- ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺳﻴﺎﻝ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﻧﮕﺬﺭﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﺶ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻨﺪی ﻭﺳﺎﻳﺶ ﻟﻮﻻ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺪﻥ ﮐﺸﻮی ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
۵- ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺷﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﻍ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﻭ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
۶- ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻴﺪ ﺣﺪی ﺧﺮﺍﺏ ﻳﺎ ﻣﺤﺮک ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻴﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺳﺎﺯﻭ ﮐﺎﺭ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﮐﻨﺪ.
٧- ﺍﮔﺮ ﺑﺴﺖ ﺍﮐﺘﺮﻳﮑﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ ﻭﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺷﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
٨- ﻧﺸﺖ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻡ -ﺍﺷﻐﺎﻝ–ﺧﺮﺍﺷﻴﺪﮔﯽ ﻧﺸﻴﻤﻦ – ﭘﺎﺭﻩ ﮔﯽ ﺁﺏ ﺑﻨﺪﻫﺎ-ﮔﺮﻣﺎﻭﺭﻃﻮﺑﺖ– ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻳﺎ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﺍﻥ ﮐﺎﺭی
٩- ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﭘﻮﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ.
 
 
 

 

 

مزایای شیربرقی

 

 
۱-ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻧﻴﺮﻭی ﺍﻧﺪک ﺳﺎﺯﻭ ﮐﺎﺭ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﮐﻨﺪ.
٢- ﻧﺼﺐ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺧﻄﺮ ﻧﺎک ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺑﺨﺎﺭﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻭﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎ ﺭﺩﺍﻍ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۳- ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺍﺳﺎﻧﺘﺮ ﺳﻴﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
۴- ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﺮﻣﺎﻥ
 
 
در ادامه با مشاهده این فیلم آموزشی با نحوه عملکرد شیر برقی آشنا شوید: