گاز رسانی خانگی و محاسبات مقدار مصرف و ظرفیت حرارتی تجهیزات گاز

دراین بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره گاز رسانی خانگی توضیح خواهیم داد.

گاز رسانی خانگی
ارزش حراراتی گاز در گاز رسانی خانگی مازندرانkcal/m^3ء۸۱۱۷ می باشد. اخیرا این مقدار کمی افزایش یافته است.
ارزش حرارتی گاز رسانی خانگی خط سراسری در حدود ۹۲۰۰kcal/m^3 تا ۹۵۰۰kcal/m^3 می باشد.

ظرفیت حرارتی=ارزش حرارتی سوخت*دبی


جدول ارزش حرارتی گاز رسانی خانگی


مثال: برای ساختمانی که دیگ آن دارای ظرفیت حرارتی ۱۰۰۰۰۰۰ Btu/hr است،مصرف مشعل آن چقدر است؟


با توجه به اینکه بازده مشعل تقریبا ۸۰% است باید این مقدار را در ضریب ۱/۲ کنیم:


ظرفیت حرارتی مشعل=راندمان مشعل/ظرفیت حرارتی دیگ

راندمان مشعل: ۸۰%
راندمان مشعل همواره بزرگ تر از ظرفیت دیگ است.
نکته: روی دیگ ها مقدار و حداکثر ظرفیت نوشته می شود که در محاسبات مقدار حداکثر استفاده می شود.

بابراین برای محاسبه میزان مصرف وسایل گاز سوز درون موتورخانه:

اگر دیگ موتور خانه نصب شده باشد:

باتوجه به ظرفیت حرارتی دیگ برحسب kcal/hr این عدد را در ظریب ۱/۲ ضرب می کنیم (برای به دست آوردن ظرفیت حرارتی مشعل) سپس این اعداد را بر ارزش حرارتی سوخت ۸۱۱۷ ( اگر گاز مازندران باشد) تقسیم میکنیم، عدد حاصل مصرف گاز مشعل می باشد.

اگر دیگ موتور خانه نصب شده باشد:

به ازای ۲۵۰m^2 زیر بنای حرارتی یک شیر مشعل ۱۰m^3/h در نظر گرفته می شود و مساخت بالا تر از آن به ازای هر ۱۰۰ متر مربع اضافی ۲ تا ۲/۵ متر مکعب بر ساعت به مصرف فوق اضافه می شود.
مثال: مصرف مشعل ساختمان با ۵۵۰m^2 زیر بنای حرارتی چه قدر است؟


مثال: برای ساختمان با صطح زیر بنای ۱۰۰۰m^2 میزان مصرف مشعل را محاسبه کنید؟(تجهیزات موتور خانه نصب شده است).


نکته:
نانوایی اگر مشعل استفاده کند حداقل شیر ۱۰m^3/hr و اگر از تنور استفاده می کند شیر مشعل حداقل ۵m^3/hr می باشد. (عموما می توان از ۵m^3/hr استفاده نمود).

کنتور:


برای مصارف بالا تر وارد فشار ۲ پوند می شود.

محاسبه میزان مصرف پکیج

پکیج نصب نباشد:


پکیج نصب باشد:

(ظرفیت قید شده در روی پلاک دستگاه)

نکته: گاهی ظرفیت دیگ بر حسب تن بخار معرفی می شود:


نکته:

  1. برای وقتی که طول لوله کشی گاز بیش از ۳۰۰m باشد باید از ۲ پوند استفاده کرد.
  2. برای انتخاب کنتور باید بر اساس مصرف و معیار حساب شود و هر کدام بزرگ تر بود، اندازه بزرگ تر انتخاب می شود.
  3. سایز کنتور در مصارف تصاعدی تاثیر دارد و برای مصرف کننده بهتر است که سایز بزرگ تر انتخاب شود.

مثال: یک مجتمع مسکونی ۳۰ واحدی با سیستم گرمایشی موتور خانه و برای هر واحد ۲ عدد اجاق گاز تعبیه شده است. سایز کنتور را محاسبه نمایید؟ (هر واحد دارای ۱۰۰ متر مربع زیر بنا است).


مثال: برای یک مسجد با زیر بنای ۵۰۰m^2 و ارتفاع کف تا سقف ۵m، ۵ عدد سرویس بهداشتی و دستشویی وجود دارد، سایز کنتور گاز را محاسبه کنید؟

  1. عدد ۸ بیانگر مصرف سرویس در جدول است.
  2. عدد ۰٫۵ بیانگر ضریب تقاضا است.
  3. عدد ۵ بیانگر تعداد سرویس است.
بار حرارتی آبگرم مصرفی:


حال با فرض این که طول لوله کشی گاز ۷۰ متر باشد، سایز لوله اصلی گاز را مشخص کنید؟


برای چگالی گاز ۰٫۸ و معرق کل ۴۵m^3/hr با طول مسیر ۲۲m سایز لوله اصلی را بیابید؟


مثال: با فرض این که طول طولانی ترین مسیر لوله کشی گاز ۴۰ متر باشد سایزینگ را انجام دهید؟

تهیه و تنظیم: دکتر مهرزاد خراسانی، مهندس مجید احمدیان