ﭘﻤﭗ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره ﭘﻤﭗ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ توضیح خواهیم داد.

مشخصات فنی ﭘﻤﭗ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮداری ﻫﻤﺪان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﭘﻤﭗ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ۴ و ۵ ﺳﻘﻒ

ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از۲ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﻮزرﯾﻞ

ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

Q= ء ۶/۸ مترمکعب در ساعت =۳۰ گالن در دقیقه = ۱۱۳ لیتر در دقیقه =۱/۹ لیتر در ثانیه = ۶۸۰۰ لیتر در ساعت

ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

H=H1+H2+H3+H4

H1= ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ و ﻣﺨﺰن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ)

H2= ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل اﺗﺼﺎﻻت ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ۵۰٪ ﻃﻮل ﮐﻞ ( ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )

H3=در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ۱۰٪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ ۱۰۰ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ

H4=ﻓﺸﺎر ﭘﺸﺖ دورﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﻮزرﯾﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ۲ بار ۲۰ متر ستون آب

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﺑﻔﺸﺎن (اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ) ﻓﻘﻂ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮﯾﻦ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد و داﺧﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ آﺑﻔﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻫﺪ و دﺑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻫﻮزرﯾﻞ ﺟﻮاﺑﮕﻮی آﺑﻔﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ۴ و ۵ ﺳﻘﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

H=15+7/5+2/25+20=45 m

ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ﭘﻤﭗ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﻧﻮع ﭘﻤﭗ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻤﭗ ﮐﻪ وﺳﻂ ﻧﻤﻮدار ﻫﺪ و دِﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻓﻮق را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻤﭗ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ساختمان های ۶ الی ۹ سقف

ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

Q= ء ۱۰/۲ مترمکعب در ساعت =۴۵ گالن در دقیقه = ۱۷۰ لیتر در دقیقه =۲/۸ لیتر در ثانیه = ۱۰۲۲۰ لیتر در ساعت

ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ۶ و ۷ ﺳﻘﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

H=21+10/5+3/15+20=55 m

ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ۸ و ۹ ﺳﻘﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

H=27+13/5+4+20=65 m

ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﻧﻮع ﭘﻤﭗ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻤﭗ ﮐﻪ وﺳﻂ ﻧﻤﻮدار ﻫﺪ و دِﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻓﻮق را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ساختمان های ۱۰ سقف به بالا

ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

Q= ء ۱۳/۶ مترمکعب در ساعت =۶۰ گالن در دقیقه = ۲۷۰ لیتر در دقیقه =۳/۸ لیتر در ثانیه = ۱۳۶۰۰ لیتر در ساعت

ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ۱۰ طبقه  ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

H=30+15+4/5+20=70 m

ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﻧﻮع ﭘﻤﭗ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻤﭗ ﮐﻪ وﺳﻂ ﻧﻤﻮدار ﻫﺪ و دِﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻓﻮق را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ:

ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ دارﻧﺪ ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻔﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺻﻞ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ (ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﮐﻨﺘﺮل) ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد. ﭘﻤﭗ آب آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺑﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﯾﻖ و ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.