ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ هوا

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ هوا و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه باشد، توضیح خواهیم داد.

 

اﻟﻒ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺰﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮای ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺰاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد:

 1. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮای ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن دستگاه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ، ﺗﺎ در ﻛﺎر ﻣﺸﻌﻞ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
 2. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮای ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺮﻳﻚ از دستگاه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ، به ﻃﻮری ﻛﻪ اﮔﺮ سیستم  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮای ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺸﻌﻞ دستگاهﻫﺎ ﻫﻢ به ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.

 

ب) ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا 

 

ﻣﻘﺪار ﻫﻮا ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮای ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺮاﺑﺮ یک ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ۳۵۵ کیلو ﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻋﺪم اﺧﺘﻼل در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز

 

 1. در ﻫﺮ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدش آزاد ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشد.
 2. در ﻫﺮ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

 

دهانهﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ورود هوا

 

اﻟﻒ) دﻫﺎﻧﻪ های ورود هوا

 

دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ورود ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ورود ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد نکند.

 1. اﮔـﺮ روی دﻫﺎﻧﺔ ورودی ﻫﻮا ﺗﻮری ﺳﻴﻤﻲ ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﻮری ﺑﺎﻳـﺪ دست ﻛﻢ ۱۲*۱۲ ﻣﻴﻠﻲ متر ﺑﺎﺷﺪ.
 2. اﮔﺮ روی دﻫﺎﻧﺔ ورودی ﻫﻮا، درﻳﭽﻪ ﻫﻮای ﺑﻴﺮون از ﻧﻮع ﻓﻠﺰی، ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد، ﺳﻄﺢ آزاد آن ﺑﺎﻳﺪ ۷۵ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ دﻳﮕﺮی ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 3. اﮔﺮ روی دﻫﺎﻧﻪ ورودی ﻫﻮا درﻳﭽﻪ ﻫﻮای ﺑﻴﺮون از ﻧﻮع ﭼﻮﺑﻲ، ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد ﺳﻄـﺢ آزاد آن ﺑﺎﻳﺪ ۲۵ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
 
ب) ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻮا

 

در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻧﺎل، ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ آن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل به دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.

 1. ﻛﺎﻧﺎل ﻫـﻮای ورود ﻳﺎ ﮔـﺮدش ﻫﻮا به ﻓﻀﺎی ﻣﺤـﻞ ﻧﺼـﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﻳـﺪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ.
 2. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺪ با رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
 3. ﺳﻄﺢ آزاد و ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ از ۱۰*۱۰ سانتی ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮباشد.
 
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺼﺐ درﻳﭽﻪ و کانالﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ به ﻫﻮای آزاد

 

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﭽﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی آزاد ﺗﺄﻣﻴﻦ گردد، ﻣﺤﻮر ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در دو اﻧﺘﻬﺎی آن، ﻛﺮﻛﺮه ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﺗﻮری ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻃﻮری ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﺎﻧـﺎل ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺴﻴـﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴـﻢ ﺑﺮای ﻋﺒـﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا، ﻛﺮﻛﺮه ﭼﻮﺑـﻲ ﻳﺎ ﻓﻠﺰی در دو اﻧﺘﻬﺎ و ﺗﻮری ﻓﻠﺰی (و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ازآنها) :

 1. از ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎ از ﺑﻴﺮون ﻧﻤﺎﻳﺪ به داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ نماید.
 2. ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات به داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ نباشد.
 3. اﻧﺴﺪاد آن به ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺴﺮنباشد.

 

ﺗﺬﻛر ۱: روی درﻳﭽـﻪ ﻳـﺎ ﻛﺎﻧﺎل، ﻳﺎ در ﻛﻨﺎر آن، ﻋﺒﺎرت ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒـﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای وﺳﻴﻠـﺔ ﮔﺎزﺳﻮزﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺪود نشود ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮد.

ﺗﺬﻛﺮ۲: استفاده کننده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد درﻳﭽﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒـﺎط به ﻓﻀﺎی آزاد نمی ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز

ﻧﻤﻮدار (ﻃﻮل-  سطح ﻣﻘﻄﻊ) ﻛﺎﻧﺎل های ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق، درصورتی  ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده گردد.

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق

ﻧﻤﻮدار (ﻃﻮل-  سطح ﻣﻘﻄﻊ) ﻛﺎﻧﺎل های ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق، درصورتی  ﻛﻪ از دو ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده گردد.

 

منبع: مقررات ملی ساختمان ایران ( مبحث هفدهم) سال ۱۳۸۹


مطالب مشابه: