ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و معرفی امکانات و قابلیت های آن

در این بخش از مقالات مکانیک در مهام مارکت به معرفی امکانات و قابلیت های ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ خواهیم پرداخت.

 

ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ – اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 
ﭼﻜﻴﺪه: اﻣﺮوزه روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳـﻮ ﺧﺖ  و اﻧـﺮژی ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﺑﺨﺸـﻬﺎ ی ﺻـﻨﺎﻳﻊ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺮژی، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗـﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮ ﻻت اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﺮورت ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر ﮔﺮدد.
 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه اﻧﺮژی ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 
در فیلم زیر درصد صرفه جویی استفاده از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه در منازل و مدرسه و … را توضیح داده است…
 

 
در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻼ ﺷـﻬﺎی دا ﻣﻨـﻪ داری را ﺑـﺮای ﺗـﺮوﻳﺞ و ﮔﺴﺘﺮش روﺷﻬﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی در اﻳﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎ م داده اﺳـﺖ. ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮ ﻓـﻖ ﺗـﺮﻳﻦ اﻳـﻦ روﺷـﻬﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﺎ ﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ رﻛﻮ ردﻫﺎ ی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺑـﻴﺶ از ۶۰٪ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼـﺮف ﺳـﻮﺧﺖ ﻛﺸـﻮر ﺻـﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۴۰٪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اداری را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در دوﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﻳﻦ روش، ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬـﺎ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ ی ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ آن و اراﺋـﻪ ﻣﺪل و اﻟﮕﻮی ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ شود.
 

آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ :

 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﻲ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ و ﺗﻤـﺎم ﺗﻨﻈـﻴﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﻳﮓ و ﻳﺎ ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑـﺮ روی ﻳـﻚ ﻋـﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار دارد .کاﻫﺶ دﻣـﺎی داﺧـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎی ﻫﻮا درﻃﻮل روز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ اﻧﺤﺮاف دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﻳﺶ و ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻬﻮده ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺑﺴـﻴﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی اداری -ﻋﻤﻮﻣﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ -ﺗﺠﺎری ﻛﻪ از ﻓﻀﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺗﻨﻬـﺎ در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻋﺎت روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد.

روش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻲ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﻳﮕﻬﺎ و ﭘﻤﭙﻬﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ و ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﻴﺰات در وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎده ﺑـﺎش را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻣﺤﺪودیت ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻬﺎی دﺳﺘﻲ، ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر:

 1. راﻫﺒﺮی ﺳﺎزی و ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ و ﭘﻤﭙﻬﺎ
 2. بهینه سازی و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻬﻮده ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 3. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 4. ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼک ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 5. ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ -ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ
 6. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
 
اﺻﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل ﮔﺮﻣـﺎﻳﺶ از ﻣﺒﺪاء و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﻲ (ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. این سیستم ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺣﺮارﺗـﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺤﻠﻬﺎی زﻳﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ:

 1. ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی دﻣﺎی ﺳﺎﻳﻪ (ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)
 2. ﻛﻠﻜﺘﻮر آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﻲ
 3. ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺒﻊ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎی ﻓﻮق را اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮی و ﺑـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﻧﻴـﺎز ﺣﺮارﺗـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗـﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ و ﭘﻤﭙﻬﺎی آب ﮔـﺮم ﭼﺮﺧﺸـﻲ را راﻫﺒﺮی ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎرف ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ (ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ -آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ) ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ (اداری -ﻋﻤﻮﻣﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ -ﺗﺠﺎری ) ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

 1. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎرف ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ درزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ)
 2. ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻳﺎ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ پس از ﺳـﺎﻋﺖ ﻛـﺎری ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ( در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ادار ی -آﻣﻮزﺷﻲ -ﻋﻤﻮﻣﻲ -ﺗﺠﺎری)

ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎرﻛﺮد زﻣﺴـﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ و ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ دﻣﺎی آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﻲ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﺗﺎﺑﻌﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻟﺤﻈـﻪ ای و ﺧﻮدﻛـﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد دﻣﺎی ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﮔـﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮم ﺷﺪن دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ و ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﮔﺮﻣـﺎﻳﺶ در ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و در ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد و از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺣﺮارت ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛﻼﻓﮕـﻲ و ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ دﻣﺎی اﺗﺎﻗﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎی آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ای ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻣﺎی آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ.

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ادارات، ﻣﺪارس، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری و …ﻧﻴـﺰ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﻮدن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از ﺳـﺎﻋﺖ ﻛـﺎری و ﺗـﺎ زﻣﺎن ﭘﻴﺶ راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ در ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ را ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻣﻮش و ﻳﺎ در وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش (ﻛﻨﺘﺮل دﻣـﺎی آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﻲ در ﻳﻚ دﻣﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ) ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.

منابع:
 
ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎیش های ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

برای خرید ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ کلیک کنید.