کاربرد شیر برقی گاز تدریجی در موتورخانه

همانطور که در این بخش از مقالات گازرسانی در مهام مارکت می خوانید درباره کاربرد شیر برقی گاز تدریجی در موتورخانه توضیح خواهیم داد.

 

ﻣﻌﺮﻓﯽ شیر برقی گاز تدریجی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ – زمستانی با باز و بست تدریجی و مزایای آن

 

ﻋﺪم ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﻲ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎرف ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﻲ ( ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻛﺸﻮر، آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﻲ (در زﻣﺴﺘﺎن) ﭘﺲ از ﮔﺮم ﺷﺪن از ﯾﻚ ﻣﺤﻞ (دﯾﮕﮭﺎ) ﺑﺼﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻨﺒﻌﮭﺎی آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

شیر برقی گاز

 

شیر برقی گاز تدرجی چیست و چگونه عمل می کند؟

شیر برقی تدریجی یک شیر ایمنی است که در حالت عادی بسته است و دارای قابلیت باز شدن سریع یا تدریجی و داشتن بخش سریع قابل تنظیم جهت جریان ابتدایی گاز می باشد. وقتی فنر در موقعیت عدم کارکرد قرار می گیرد با اعمال کار بر روی دیسک، مسیر عبور گاز را بسته نگه می دارد با ورود برق به بوبین، شیر برقی گاز تدریجی به سرعت در بخش ابتدایی جریان باز می شود، سپس بتدریج و با سرعت قابل تنظیم. در زمان قطع برق ، شیر برقی تدریجی به سرعت بسته می شود.

 

اﺳﺘﻔﺎده از شیر برقی گاز تدریجی ، ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎی ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ و ﻣﻘﺮون ﺑﮫ ﺻﺮﻓﮫ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ آﺑﮕﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ از آﺑﮕﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﻣﺴﯿﺮ راﯾﺰر رﻓﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻓﺰودن ﯾﮏ شیر برقی گاز تدریجی ﻣﻮﺗﻮری ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان در زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ، ﻣﺴﯿﺮ آﺑﮕﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و ﺗﻨﮭﺎ آﺑﮕﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ را ﺑﮫ ﻃﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﮕﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از اﺗﻼف ﺣﺮارت ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﺑﮕﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ روش ﯾﮑﯽ از اﺑﺪاﻋﺎت و ﻧﻮآورﯾﮭﺎی ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﮭﺖ ﻧﺼﺐ شیر برقی گاز تدریجی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ/ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻟﻮﻟﮫ ﮐﺸﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل شیر برقی گاز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ/ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از شیر برقی گاز ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ھﻮﺷﻤﻨﺪ در :

  1. زﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺑﮕﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ
  2. ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮم روزھﺎی زﻣﺴﺘﺎن
  3. روزھﺎی آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﺼﻞ (ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﮭﺮ و ﻓﺮوردﯾﻦ)
  4. زﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف آﺑﮕﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ

ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺴﯿﺮ آﺑﮕﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﮕﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل داد در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ، آﺑﮕﺮم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

 

نمایی از شیر برقی گاز موتوری ON-OFF تدریجی بر روی مسیر رایزر گرمایش ساختمان

 

شیر برقی گاز تدریجی

 
ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد شیر برقی گاز در ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎدﺑﻮد منطقه ۱۰ تهران

 

 
ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد شیر برقی گاز در مدرسه گوهر منطقه ۶ تهران

 

 

وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﮫ ﻓﺮد:

  1. ﺣﺬف ﺿﺮﺑﮫ ﻗﻮچ ( ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺷﯿﺮﺑﺮﻗﯽ )
  2. ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺟﺎﻧﺒﯽ
  3. دارای ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ( اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ ﻓﺎز ﯾﺎ ﻧﻮل )
  4. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎی ﭘﺲ ﻧﻤﻮدن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﯿﺮ
  5. ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ
  6. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺿﺪ رﺳﻮب ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮫ )

 

برای خرید شیر برقی از شرکت مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: