ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز | شیر برقی گاز

ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز (عملکرد، روﺷﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎب و مباحث آﻣﺎری)

 

ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺑﯽ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺳـﯿﺎل را ﺑﻌﻬـﺪه دارﻧـﺪ . ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ا ز ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ آن، ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺎب ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻗـﺎب درﯾﭽـﻪ آن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺪه و آب ﺑﻨﺪی ﺷﯿﺮ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﮐﺎری ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮآﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻـﻨﻌﺖ ﮔـﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از : ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ، ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ، ﺷﯿﺮ دروازه ای ، ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای و شیر برقی گاز ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻫـﺮ ﯾـﮏ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﭘـﺎره ای از ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎری از ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ آﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻫﻤﭽﯿﻨـﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﯾـﺎی اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ و ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ درﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺑﯽ ﯾـﺎ ﻓـﺸﺎر ﺳـﯿﺎل را ﺑﻌﻬـﺪه دارﻧـﺪ .

وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ شیرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺼﻮص در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱- ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ.
۲- ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﮐﺮده.
۳- ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎیﻋﺒﻮر ﮐﺮده .
۴- ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار و ﻓﺸﺎر ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﻮرد نیاز.
۵- کنترل و ایمن نگه داشتن دستگاه های تحت فشار.

 

اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی درﯾﭽﻪ در ﺷﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت دﺳـﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺮک ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ ﺷـﯿﺮﻫﺎی دﺳـﺘﯽ و ﺷـﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮدﮐـﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺷﯿﺮی دﺳﺘﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑـﺼﻮرت دﺳـﺘﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﮔﯿﺮد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ درﺷﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل هوا، ﻣﺎﯾﻌـﺎت و ﯾـﺎ ﮔﺎزﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺮﮐﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد. ﺷـﯿﺮﻫﺎیﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻮ ما در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن اﻧﺪازۀ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﺷـﯿﺮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن آن از ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮی ﻗﻄﻌـﺎت ﻣـﺴﺪود ﮐﻨﻨـﺪه آﻧﻬـﺎ و ﻧﺤـﻮه ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد آراﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی را ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ آﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨـﺸﯿﺪ . از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮآلات مصرفی ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد آنها اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد. از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮآﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ، ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ، ﺷﯿﺮ دروازه ای ، ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای و شیر برقی گاز . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺷﯿﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻃﯿﻒ ﮔـﺴﺘﺮده ای از اﻧـﻮاع ﺷـﯿﺮﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ گاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮح ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ باشد.
در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮاﺳـﺘﻔﺎده، ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﮑـﺮد و اﻧﺘﺨـﺎب آﻧﻬـﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭘﻼگ

 

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﺎﻣﻞ جریان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده قرار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ . ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ شیرﺳﻤﺎوری که از زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده بوده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺷﯿر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﯾﻊ در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺠﺮاﺋـﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻟﻮﻟـﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻤ ﻟﺬا اﻓﺖ ﻓﺸﺎر کمی اﯾﺠﺎد میﮐﻨﺪ .

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ از ﻧﻮع ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﯾﭽـﻪ ﻣﺤـﻮر ﺧـﻮد ﺑـﺎ زاوﯾـﻪ ۹۰ درﺟـﻪ ﻣـﯽ ﭼﺮﺧﺪ (بطوریکه ﻣﺤﻮر مجرا موازی و با ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار بگیرد)

درﯾﭽﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ شکل (۱) و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨﺮوﻃـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ (۲) باشد.

 

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ

 

ﺳﻄﺢ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ درﯾﭽﻪ و ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه زﯾﺎد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ،ﮐـﺎر ﺑـﺎز و ﺑـﺴﺘﻪ ﮐـﺮدن ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ را ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر زیاذ ﮐﺎر می ﮐﻨﻨﺪ، ﺑـﺎ ﻣـﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ(در ﺟﻬﺖ ﮐـﻢ ﮐـﺮدن اﺻـﻄﮑﺎک) ﻗﻄﻌـﺎت داﺧﻠـﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﺎﻫﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﯾﺴﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ رواﻧﮑﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪ درﯾﭽـﻪ دو ﺷﯿﺎر ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻ و دﯾﮕﺮی در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺠﺮای ﻋﺒﻮر ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
اﯾـﻦ دو ﺷـﯿﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮراﺧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﮔﺮﯾﺲ ﮐﻪ درﺳﺎﻗﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺨﺰن ﮔﺮﯾﺲ ﯾﮏ شیر ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫـﺪ ﮔـﺮﯾﺲ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﮔﺮیس ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻣﻮاد داﺧﻞ شیر ﻧﺘﻮاﻧﺪ از این ﻃﺮیق ﺑﻪ بیرون راﻧﺪه شود.
در ﺑﺎﻻی ﻣﺨﺰن ﮔﺮﯾﺲ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن آن ﮔﺮﯾﺲ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺨﺰن ﺷﯿﺎرﻫﺎی درﯾﭽﻪ ﻓﺸﺮده و آﻧﻬﺎ را ﭘﺮ مینماید.
اﯾﻦ ﮔﺮﯾس دو ﮐﺎر بسیار ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ، اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻧﻪ دریچه و نشبمنگاه آن را چربیکاری و روان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن شیر آﺳﺎﻧﺘﺮ ﮔﺮدد، ودوم اینکه ﺑﻪ آب بندی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و تا ﺣﺪودی از ﻧﻔﻮذ ﻣﻮاد داﺧﻞ شیر به اﻃﺮاف دریچه و راه پیدا کردن به بیرون از اطراف ساقه ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ جلوگیری می نماید.
ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ آن می ﺑﺎﺷﺪ، زیرا با ﻧﻮد درﺟﻪ ﮔﺮدش دﺳﺘﻪ، شیر ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ میﺷﻮد . ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﭘﻼگ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل :

-ﮔﺎزﻫﺎ
-ﻣﺎﯾﻌﺎت
– دوﻏﺎب ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺎﯾﻨﺪه
– دوﻏﺎب ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻨﺪه در ﻣﻮرد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭘﻼگ روان ﮐﺎری ﺷﺪه
– ﺳﯿﺎﻻت ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪه در ﻣﻮرد ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ شونده
-ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬایی

در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز از ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺮا ی اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ( ۶۰psi) ﻓـﻮﻻدی و ﻧﯿـﺰ در ﺧﻄـﻮط ﺗﻐﺬﯾﻪ، اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر، اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر و اﺻﻮﻻ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز به قطع و و صل جریان گاز باشد، استفاده می گردد.

 

 

شیر ﮔﻠﻮﻟﻪ ای ﯾﺎ ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ

 

ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺷﯿﺮ ﻣﺨﺮوﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﭽﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘﮏ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﭘﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪور اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓـﺸﺎر ﻧـﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط آن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﮐﺜﺮ ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮوی ﺳﻄﺢ ﺗﻮﭘﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮآب ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ﺑـﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳﺖ .
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ﺑـﺎ ﻣﺠـﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﮑﻞ ﺟﺮﯾﺎن وﻧﺘﻮری ﮐﻪ در ﺣﺪود ۳/۴ سایز اسمی لوله است، ﺳﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮﺪ.
ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ از ﺑﺴﯿﺎری ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ رﺑﻊ ﮔﺮدش دﺳﺘﻪ ﺑﺎز و ﯾﺎ ﺑـﺴﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ، ﻣﻮاد در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿم ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺠﺮاﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ﮐﻢ و در ﺣﺪود ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮﺋﯽ و ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﺢ اﺻﻄﮑﺎک درﯾﭽﻪ و ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﮐﻢ و اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ ی روﻏﻨﮑﺎری ﺳﻄﻮح را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻟﺒﻪ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه، ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺎﻋﺚ آب ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻨﺮ روی ﺳﺎﻗﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎ ﯾـﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﮑﻞ (۳) یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ را ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ.

 

ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ

 

در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز از ﺷـﯿﺮﺗﻮﭘﮑﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی ﭘﻠـﯽ اﺗﯿﻠﻦ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل، ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ جدید ﺑﻪ ﺧـﻂ ﮔـﺎزدار ﻣﻮﺟـﻮد (Hot tap) و نیز اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی تقلیل و ﺗﻘﻮ یت ﻓﺸﺎر را ﻧﺎم برد.

 

ﺷﯿﺮ دروازه ای ﯾﺎ شیر ﮐﺸﻮﺋﯽ

 

ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ ﺷﯿﺮ دروازه ای اﺳﺖ . ﺷﯿﺮ دروازه ای دارای ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺸﻮﺋﯽ گوه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﻃﺮیق ﯾﮏ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣـﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺑـﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎﻗﻪ، ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎﻻ ﯾ ﺎ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻣـﯽ ﺑـﺮد. ﻣﻌﻤـﻮﻻ به ازای ﭼﻨﺪﯾﻦ دور ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎﻗﻪ ﺷﯿﺮ دروازه ای ، ﺻـﻔﺤﻪ ﮐـﺸﻮﺋﯽ از ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﺎﻣﻼ ً باز به حالت کاملا بسته روی ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه شیر ﻗﺮار می ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﯿﺮ دروازه ای ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣـﺎﯾﻊ ﯾـﺎ ﮔـﺎز ﺑـﺪون ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ در ﺧـﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شیرﻫﺎی دﯾﮕﺮ) ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﯾـﮏ ﺷﯿﺮ دروازه ای ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻟﻮﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻄﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮل ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄـﺮ ﺷﯿﺮ دروازه ای ﻣـﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽﻣﯽ باشد .
ﺷﮑﻞ (۴) ﺷﯿﺮ دروازه ای را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ.

 

ﺷﯿﺮ دروازه ای

 

از ﺷﯿﺮ دروازه ای ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪار دﻟﺨﻮاه ﻣﺎﯾﻊ و یا ﮔﺎز ﻋﺒﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا:

۱ – اﮔﺮ ﺷﯿﺮ دروازه ای در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻋﻤﻮد ﺑﺮ درﯾﭽﻪ ﺷﯿﺮاﺳﺖ، داﺋﻢ ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ زده و ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮزش درﯾﭽﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن می ﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ زودرس ﻻﺋﯽ آن ﻣﯿﮕﺮدد.
۲ – ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻋﺒﻮری، اﮔﺮ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﺎز در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ آن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ساییدگی زودرس ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽﺷﻮد .
۳ – ﭼﻮن درﯾﭽﻪ و ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺷﯿﺮ دروازه ای اﮐﺜـﺮا ذوزﻧﻘـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد، در ﺻـﻮرت ﺳﺎﺋﯿﺪه ﺷﺪن تعمیر آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ از سایر شیرها اﺳﺖ.

۴ – ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺠﺮای ﺑﺎزﺷﺪه (ﺑﻌﻠﺖ ذورﻧﻘﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮدن ﻣﺠﺮا) ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دور ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺘﻪ ﺷﯿﺮ دروازه ای ﻧﺪارد ﻟﺬا، ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺪار دﻟﺨﻮاه ﻋﺒﻮر ﻣﺎﯾﻊ ﯾـﺎ ﮔـﺎز ﻣـﺸﮑﻠﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻓﻮق از ﺷﯿﺮ دروازه ای ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد.

 

 

ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای

 

ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای از دﺳﺘﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ است ﮐﻪ درﯾﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺻـﻔﺤﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﻮل زاوﯾﻪ ۹۰درﺟﻪ میﭼﺮﺧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺎز و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ نماﯾﺪ.
ورود اﻻﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﺮای قطع ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺮﯾـﺎن ﺑـﻮد. اﻻﺳـﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ آب ﺑﻨد ی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﮑﺎف ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺪﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﻗﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ. ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد .

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓـﺖ. اﻻﺳـﺘﻮﻣﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎید ﻣﻔﺎوﻣﺖ ﻻزم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﻻت ﺳﺎﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﭘﺎﯾﺪار و ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮاص وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ باشد.

ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻻﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻧـﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ از جنس PTFE گردید. تلاشهایی دیگر منجر به توسعه ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای برای قطع سریع جریان با نشیمنگا ههای فلزی شد. با این رشد و توسعه ها ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای برای محدوده وسیعی از دما و فشار در دسترس قرار گرفت.

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ای در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ۱۵ تا ۷۰ درﺟﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻨﺘﺮل جرﯾﺎن ﺣﺴﺎس ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر سیال و ﻓﺸﺎر پایین دﺳﺘﯽ دارد.
ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ درﯾﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﺎروﯾﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧـﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﻣـﯽ روﻧـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺳـﯿﺎﻻت ﺣـﺎوی ذرات ﻣﻌﻠـﻖ را دارﻧـﺪ، و ﻧﯿﺰ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﯽ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﻮدرﻫﺎ و ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ نیز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اند .

ﺷﮑﻞ (۵) یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای را ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ .

 

ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای

 

 

 

شیر برقی گاز

 

شیر برقی گاز به شیری گفته می شود که با استفاده از برق و نیروی مغناطیسی عمل می کنند. شیر برقی گاز یا سلونوئید یه سیم پیچی که در اطراف یک هسته آهنی پیچیده شده است. و زمانی که جریان الکتریسته از آن عبور میکند تولید میدان مغناطیسی می کند. نیروی مغناطیسی باعث حرکت خطی هسته میشود. بنابراین شیر برقی گاز انرژی الکتریکال را به حرکت خطی تبدیل می کند. شیر برقی گاز وسیله ای الکترومگنتیک است که برای کنترل گاز یا سیال استفاده می شود. کنترل شیر برقی گاز با استفاده از جریان الکتریکی در کویل شیر برقی گاز کنترل می شود. زمانی که جریان الکتریسیته از کویل عبور میکند میدان مغناطیسی به وجود می آید و باعث حرکت هسته آهنی می شود و به این وسیله مسیر جریان باز و بسته می شود. شیر برقی گاز با توجه به به طریقه عملکرد با فرمان از راه دور کنترل می شوند. چنان چه مقصدی در فاصله زیادی از شیر برقی گاز قرار داشته باشد میتواند با فرستادن فرمان الکتریکی میزان باز و بسته کردن آن را که از ۰ تا ۱۰۰ درصد باشد عمل کند. این نوع شیر برقی ها در ماشین های خودکار و صنعتی اهمیت بسیاری دارد. به طور کلی این این شیر برقی ها در انواع مختلف برای کاربردهای مختلف تولید شده است.

ﺷﮑﻞ های زیر ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از  شیر برقی گاز سلونوئید ولو را ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ .

 

شیر برقی گاز

 

اجزاء شیر برقی گاز

۱ – بدنه
۲ – ورودی سیال
۳ – خرووجی سیال
۴ – سیم پیچ
۵ – قاب سیم پیچ
۶ – اتصال سیم ها
۷ – میله فلزی
۸ – فنر
۹ – دریچه

 

تصویر زیر شیر شرکت DUNGS می باشد. این شیر یک خط گاز کامل شامل فیلتر، رگولاتور، شیر برقی گاز اولیه، شیر برقی گاز ثانویه، پرشرسوئیچ می باشد.

 

 

شیر برقی گاز

 

 

 

ﻧﺤﻮۀ اﻧﺘﺨﺎب شیرﻫﺎ

 

ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾـﺎن ﺳـﯿﺎل از درون ﺷﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

 

ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺮ

 

ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺮ ﮐﻪ در ﺟﺪول (۱) ﻧﺸﺎن داده است (ر.ک.۱). ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮآﻻت از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﮐـﺎری و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺳﯿﺎل ﻋﺒﻮری از ﺷﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﯿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮ ﻣـﯽ باشد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد شیر ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ داده شده مشخص می کند.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻌﻬﺪه خریدار اﺳﺖ که ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه شیر را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳـﯿﺎﻟﯽ ﮐـﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ مورد بررسی قرار دهد.

 

 

اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺧﺎص ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد بررسی قرار گیرد.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎ ب ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑـﺎن آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﯿﺮﻫﺎ دارد. ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘـﺼﺎدی و ﭼـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﻪ وﺟﻮد آورد. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮآﻻت در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ است.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔـﺎز وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺷﯿﺮ آﻻت ﭼـﺎره ای ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ روﺷﻬﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻻزم ﺑﺮای ﺑ ﺨـﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. . ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از داده های آماری (ر.ک.۳) در دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﺣـﺪود ۱۳ الی ۲۴ درصد از کلﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺼﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾـﺖ، ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻋﻢ از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﺎزی ﻓﺸﺎر ﮔﺎز و … ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮآﻻت اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺠﺎم ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل دﻗﯿﻖ ﺷﯿﺮآﻻت در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺗـﻼش و ﺗﻮﺟـﻪ ﻻزم ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻻزم در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﺮ آﻻت در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﺪون و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 

برای خرید شیر برقی گاز از شرکت مهام صنعت اندیشه کلیک کنید…