ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن توضیح خواهیم داد.

 

۱-ﻛﻠﻴﺎت

ﻃﺮاﺣﻲ و ﻃﺮح ﺑﻨﺪی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد، ﻧﻮع و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ به ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد وﺟﻮد دارد ﺗﺎ رﻳﺴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

 

۲- کدام اﺗﺎق محل مناسبی برای نصب دستگاه هشدار دهنده نشت گاز می باشد؟

 

در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه آل ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻮز در آن ﻗﺮار دارد ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪن اﺧﻄﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ اﺗﺎقﻫﺎ ﻧﻴﺰ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ دراﺗﺎقﻫﺎی دور ﻛﻪ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻃﻮل می ﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺪاری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺸﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺸﺪار دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻧﺸﻮد.

ﻫﻤﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ(آﺷﻜﺎرﺳﺎز) ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار :

 1. ﻗﺮارﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز در اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺎری شومینه اﺳﺖ.
 2. ﻗﺮارﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز در اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ می ﮔﺬراﻧﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﺋﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ (اﺗﺎق ﺳﺎده ای ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮی اﺗﺎق ﻧﺸﻴﻤﻦ و اﺗﺎق ﺧﻮاب را دارد) ﺑﺎﺷﺪ، آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺑﺎﻳﺪ دور از اﺟﺎق ﮔﺎز و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب اﻓﺮاد ﻧﺼﺐ شود.

اﮔﺮ وﺳﻴﻠﻪ در اﺗﺎﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد (مثلا اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ دﻳﮓ ًبخار در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ). آﺷﻜﺎرﺳﺎزباید دقیقا ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻧﺼﺐ شود تا صدای هشدار راحت تر شنیده شود.

 

۳- در ﻛﺠﺎی اتاق باید دتکتور نشت گاز را نصب نمود؟

 

ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن دﻳﺪن ﭼﺮاغ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎزها قرار دارﻧﺪ، ﺑﺎﺷﺪ.

دادن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع اﺗﺎق و ﻫر ﻛﺎرﺑﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:

 

۱-۳- آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن در کجا نصب ﻧﺸﻮد؟

سنسور هشدار دهنده نشت گاز ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد:

 1. در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺤﻔﻮظ ( ﻣﺜﻼ در داخل قفسه یا پشت پرده)
 2. در ﺟﺎﻳﻲ که ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد (مثلا توسط اسباب و اثاثیه).
 3. مستقیما در بالای سینک
 4. نزدیک در یا پنجره
 5. نزدیک فن
 6. نزدیک هر هواکش یا سایر دریچه های تهویه مشابه
 7. در فضایی که دما ممکن است به زیر ۱۰- درجه و یا بالای ۴۰ درجه برسد، مگر آشکار سازهایی که برای چنین شرایطی طراحی شده و دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر باشند.
 8. جایی که کثیفی و گرد و غبار ممکن است سنسور را مسدود کند.
 9. رطوبت فضا کمتر از ۱۰ درصد و یا بالای ۹۵ درصد باشد. مگر آشکارسازهایی که برای چنین شرایطی طراحی شده و دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر باشند:
 10. خیلی نزدیک به اجاق پخت و پز

ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آﺷﻜﺎرﺳﺎزی ﻛﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی آزاد، دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ، رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ، ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻜﺎری وﺟﻮد دارد، ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

۲-۳- هشدار دهنده های مونوکسید کربن قرارگرفته در اتاقی که وسیله سوخت و سوز قرار دارد.
 1. باید نزدیک سقف جانمایی شود.
 2. باید در ارتفاعی بالاتر از هر در یا پنجره ای قرار گیرد.

هشدار دهنده های مونوکسید کربن نصب شده بر روی سقف مطابق شکل (۱) حداقل ۳۰۰ میلیمتر از هر دیوار فاصله داشته باشد.

آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن

هشدار دهنده های مونوکسید کربن در شرایطی که ارتفاع سقف اجازه دهد بر روی دیوار نصب می شوند در این صورت باید حداقل در ارتفاع ۲.۲۹ متر بالاتر از کف بوده و فاصله شان از سقف کمتر از ۱۵۰ میلیمتر نباشد شکل (۲)

هشدار دهنده های مونوکسید کربن باید در فاصله افقی بین ۱ تا ۳ متر از منبع دارای پتانسیل تولید مونوکسید کربن قرار گیرد شکل (۳)

آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن

 

در اتاقی که پارتیشن بندی شده باشد آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن باید در سمتی از پارتیشن قرار بگیرد که منبع دارای پتانسیل تولید مونوکسید کربن در آنجا وجود دارد.

در اتاق هایی با سقف شیبدار هشدار دهنده های مونوکسید کربن باید در سمت بالای اتاق قرار گیرد.

 

۳-۳- آشکارسازهای نصب شده در اتاق های خواب و اتاق های دور از منبع سوخت سوز باید نسبتا نزدیک به منطقه تنفسی ساکنان قرار گیرد.

 

نصب آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن

 

ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ سنسور هشدار دهنده نشت گاز ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ توسط ﺳﺎزﻧﺪه به صورت ﺻﺤﻴﺢ و اﻳﻤﻦ  اراﺋﻪ شود. اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از دستگاه آشکار ساز نشت گاز ﺑﻪ دﻗﺖ مطالعه ﺷﻮد.

نصب آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ انجام ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻟﺘﺎژ، دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ آن ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزی که توسط سازنده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.

دستگاه آشکار ساز نشت گاز و ﻳﺎ اﺑﺰارهای ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روی دﻳﻮار و ﻳﺎ ﺳﻘﻒ و ﻳﺎ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮی طبق دﺳﺘﻮرالعملی که ﺳﺎزﻧﺪه ارائه کرده ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

ﻧﺼﺎب آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن ﺑﺎید ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻧﺼﺐ، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺴﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن باید مطابق با اصولی باشد که در قسمت بالا ذکر شد.

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن ﺑﺎﻳﺪ طبق ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه دتکتور هشدار دهنده نشت مونوکسیدکربن ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻮرالعمل خود موارد زیر را ذکر نماید:

 • دستورالعمل نصب دستگاه آشکار ساز نشت گاز
 • دستورالعمل ﺗﺴﺖ دستگاه
 • دستورالعمل کارکرد دستگاه
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺳﺮوﻳﺲ
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺼﺐ از دﺳﺘﮕﺎه های سوخت سوز
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری از دستگاه
 • اﻃﻼﻋﺎت مورد نیاز درباره ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺸﺪار ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ موﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ
 • ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺸﺪار ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ دودی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

منبع: ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﻳﻖ سال ۱۳۹۵

برای خرید سنسور آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن کلیک کنید…


مطالب مشابه: